We have 32 guests and no members online

Centar za sistemska istraživanja

Centar je organizaciona jedinica Odjeljenja tehničkih nauka i Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH, te se nalazi u okviru znanstvenog sektora Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Godine 1989. pokojni akademik Svetozar Zimonjić je uz saglasnost Predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na sastanku održanom 24. oktobra 1989. godine, formirao Centar za sistemska istraživanja. Taj Centar je proizveo nekoliko respektabilnih strategija, a na njegove rezultate se naslanjala i Komisija za revitalizaciju Bosne i Hercegovine, koju je za života vodio pokojni akademik Seid Huković, nakon njega akademik Zijo Pašić. U toku rata Centar je prestao da radi.

U ponovnoj izgradnji države Bosne i Hercegovine sektor istraživanja je potpuno zanemaren i ova Akademija je u cilju buđenja društvene svijesti za sektor istraživanja uz finansiranje UNESCO-a izradila Strategiju naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine, koja bi bila predmet rada Centra da je bio aktivan. To se isto odnosi i na Projekat Informacionog sistema: Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je uradila ad hoc grupa u Akademiji uz finansiranja Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Taj informacioni sistem je sada u funkciji i operator mu je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

Sagledavajući da će još dugo trebati raditi na području sistemskih istraživanja na području Bosne i Hercegovine, rad Centra za sistemska istraživanja je aktiviran 6. 11. 2008. godine.

Osnovni cilj revitalizacije Centra je stvaranje sposobnosti i angažiranje kadrova da rade na predmetnoj problematici.

Smisao djelovanja i rada Centra je u unaprjeđenju temeljnog razumijevanja problema razvoja naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada.

Osnovni cilj Centra je proizvesti prijedloge koji su kompatibilni društvenoj stvarnosti i Ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Centar svoj rad temelji na naprednim znanstvenim interdisciplinarnim istraživanjima s ciljem osiguranja relevantnih temeljnih informacija koje će biti omogućene javnom i privatnom sektoru te znanstvenoj zajednici. Pod tim se posebno podrazumijevaju razvoj specijalne biblioteke za sistemska istraživanja i baze podataka, koji će omogućiti dostupnost potrebnim informacijama, osnivanje programa unutar kojeg će djelovati stalni znanstvenici ili gosti koji će poticati znanstvenu suradnju, razvoj prikladnih metoda i tehnika za istraživanje.

Program rada Centra treba da obuhvati aktuelnu problematiku u oblasti naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada koja bi uz sistemski pristup istraživanjima mogla pomoći u razrješavanju i unaprjeđenju ovih oblasti i u kreaciji zakonskih i podzakonskih akata koji su relevantni društvenoj stvarnosti i ustavnom sistemu.

Direktor Centra: akademik Muris Čičić
Članovi Centra iz ANUBiH:

akademik Ejup Ganić   |   akademik Enver Mandžić   |   akademik Zijo Pašić

akademik Branislava Peruničić   |   akademik Miloš Trifković   |   dopisni član Fikret Čaušević

mr. sci. Amra Avdagić, dipl. oec.   |   Naida Nišić, dipl. iur.

Članovi Centra izvan sastava ANUBiH:

prof. dr. Anto Domazet   |  Muhamed Muminović

 prof. dr. Mirko Puljić   |   prof. dr. Emir Kremić

prof. dr. Fuad Purišević   |   prof. dr. Nerzuk Ćurak   |   prof. dr. Asim Mujkić

 

Contact

ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…