We have 93 guests and no members online

Naučnoistraživački/istraživačko razvojni projekti - završeni

 1. Koliko se poznajemo? (Odjeljenje društvenih nauka, Akademik Ivan Cvitković)

 2. Nacrt zakona o sistemu i politici razvoja naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u FBiH (ANUBiH, akademik Miloš Trifković)

 3. Digitalizacija kartoteke Zapadnog Balkana (Centar za Balkanološka ispitivanja, dopisni član Blagoje Govedarica)

 4. Pretpostavke i pravci unapređenja kvalitete života i kreiranje stimulativnog okruženja za povratinike (ANUBiH, akademik Muris Čičić)

 5. Zadržavanje mladih u KS – analiza determinanti i prijedlog strateških mjera (ANUBiH, akademik Muris Čičić)

 6. Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (ELIS): ekspertni sistem za praćenje i sprečavanje širenja epidemije COVID-19 (Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, akademkinja Mirsada Hukić)

 7. Strategija djelovanja ANUBiH u periodu od 2015. do 2020. godine (ANUBiH – akademik Miloš Trifković)

 8. Zadržavanje mladih u KS – analiza determinanti i prijedlog strateških mjera – (Centar za sistemska istraživanja – akademik Muris Čičić)

 9. Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini (Centar za sistemska istraživanja – akademik Miloš Trifković)

 10. Emigracije u Evropsku uniju: Bosna i Hercegovina (Centar za sistemska istraživanja – akademik Muris Čičić)

 11. Metoda i tehnika benchmarkinga pravnih lica u Bosni i Hercegovini (Centar za sistemska istraživanja – akademik Božidar Matić)

 12. Lične zabilješke generala Oskara Potioreka (Odjeljenje humanističkih nauka – akademik Dževad Juzbašić)

 13. Sarajevo – grad i regija u vremenu i prostoru 2030. (Odjeljenje društvenih nauka – akademik Mirko Pejanović)

 14. Demografske i etničke promjene u Bosni i Hercegovini (ODN – akademik Cvitković)

 15. Religija u raljama politike (Odjeljenje društvenih nauka – akademik Ivan Cvitković)

 16. Genetski diverzitet i ekologija Sandfly (Pappataci) virusa u Hercegovini (Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline – akademkinja Mirsada Hukić)

 17. Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvalitete života osoba starije dobi (Odbor za gerijatriju i gerontologiju – akademkinja Ljerka Ostojić)

 18. Antimikrobna i imunomodulatorna aktivnost odabranih biljnih vrsta prostora Bosne i Hercegovine: mogućnosti i perspektive (Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline u saradnji sa Zavodom za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje-NALAZ – akademkinja Mirsada Hukić)

70 godina ANU

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…