We have 73 guests and no members online

In Memoriam: prof. dr. Senahid Halilović (1958–2023)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 24. 4. 2023. godine u Sarajevu preminuo redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dopisni član ANUBiH

 

s halilovic
 
prof. dr. Senahid Halilović
1958–2023.

 

Profesor Senahid Halilović rođen je 1958. godine u Tuholju kod Kladnja. Na Filološkom fakultetu u Beogradu diplomirao 1980. na grupi za južnoslavenske jezike i književnosti. Na istom fakultetu završio postdiplomski studij 1985, a 1990. odbranio doktorsku disertaciju. Tokom 1989. boravio na stručnom usavršavanju na Humboldtovu univerzitetu u Berlinu. Područja stručnog i naučnog bavljenja: dijalektologija, lingvistička geografija, sociolingvistika.

Školske 1980/1981. bio profesor u Gimnaziji u Kladnju; krajem 1981. novinar u Brčkom. Od 1982. do 1994. radio u Institutu za jezik; u odjeljenju za dijalektologiju prošao zvanja asistenta, asistenta istraživača i naučnog saradnika. Od 1994. radi kao docent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; od 1996. u zvanju vanrednog, a od 2003. u zvanju redovnog profesora. Bio mentor u izradi više magistarskih i doktorskih teza.

Član redakcije Općeslavenskog lingvističkog atlasa Međunarodnog komiteta slavista (Moskva); bio glavni urednik Bosanskohercegovačkog dijalektološkog zbornika (Sarajevo) i član redakcije časopisa Socjolingwistyka (Krakov), a od 2008. do 2021. bio predsjednik Slavističkog komiteta.

Držao predavanja u više slavističkih centara; sudjelovao u radu brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu (Austrija, Bjelorusija, Češka, Hrvatska, Makedonija, Norveška, Njemačka, Poljska, Rusija, SAD, Slovačka, Slovenija, Švedska) te u dvadesetak međunarodnih i domaćih projekata (Općeslavenski lingvistički atlas, Evropski lingvistički atlas, Bosanskohercegovački lingvistički atlas, Jezik u Bosni i Hercegovini, Govor grada Sarajeva, Rječnik bosanskoga jezika, Izabrana djela akademika Asima Pece I–VI, Biblioteka Bosnistika i dr.).

Objavio trinaest knjiga (osam autorskih i pet koautorskih) i više od stotinu naučnih i stručnih radova. Radovi su mu objavljivani u časopisima Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik, Književni jezik, Radovi Filozofskog fakulteta (Sarajevo), Književnost i jezik (Beograd), Croatica et Slavica Iadertina (Zadar), Studia linguistica polono-meridianoslavica (Skoplje), Socjolingwistyka (Krakov), Zeitschrift für Slawistik (Berlin) i drugdje.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka izabran je 2018. godine.

Datum i vrijeme komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upućuje izraze iskrenog saučešća porodici, prijateljima i saradnicima profesora Senahida Halilovića.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…