We have 37 guests and no members online

OBAVIJEST o pokretanju procedure za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

anu memo

Broj: 02-01-2-89-5 /22

Datum: 22. 3. 2022. godine

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, na osnovu člana 12. Zakona o Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sl. list SR BiH 40/75. i izmjene i dopune, Sl. list SRBiH 3/81. i Sl. list RBiH 15/94), člana 16. Statuta Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ANUBiH, Sl. list RBiH 33/94) i Odluke Predsjedništva ANUBiH od 16. 3. 2022. godine, daje

O B A V I J E S T

 o pokretanju procedure za izbor novih članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

 

I. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine pokreće proceduru za izbor novih članova:

1. Radni sastav – dopisni članovi u:

 • Odjeljenje društvenih nauka – do 1 člana
 • Odjeljenje humanističkih nauka – do 3 člana
 • Odjeljenje medicinskih nauka – do 1 člana
 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka – do 3 člana
 • Odjeljenje tehničkih nauka – do 1 člana
 • Odjeljenje umjetnosti – do 3 člana

 

2. Izvan radnog sastava

2.1. Članovi (domaći) u:

 • Odjeljenje društvenih nauka
 • Odjeljenje humanističkih nauka
 • Odjeljenje medicinskih nauka
 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
 • Odjeljenje tehničkih nauka
 • Odjeljenje umjetnosti

2.2. Inostrani članovi u:   

 • Odjeljenje društvenih
 • Odjeljenje humanističkih nauka
 • Odjeljenje medicinskih nauka
 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih
 • Odjeljenje tehničkih nauka
 • Odjeljenje umjetnosti

Napomena: (Broj domaćih i inostranih članova koji će se primiti u članstvo ANUBiH-a nije ograničen).

2.3. Počasni član – 1  član

 

II. Uvjeti za izbor novih članova ANUBiH-a:

1.

 • Za dopisnog člana bira se naučni radnik, odnosno umjetnik, državljanin Bosne i Hercegovine, koji ima prebivalište i djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine te se ističe značajnim naučnim, odnosno umjetničkim rezultatima.
 • Za člana Akademije (domaći) može se birati naučni radnik odnosno umjetnik državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem izvan teritorije Bosne i Hercegovine, čiji su rezultati u oblasti nauke odnosno umjetnosti posebno društveno priznati.
 • Za člana (inostranog) Akademije može se birati strani državljanin, naročito istaknuti naučnik, odnosno umjetnik koji sarađuje s Akademijom ili je zaslužan za razvitak nauke ili umjetnosti naše zemlje.
 • Za počasnog člana bira se lice koje ima naročite zasluge za izgradnju i razvitak Bosne i Hercegovine ili za učvršćenje i unapređenje mira u svijetu i međunarodnu saradnju ili lice koje je dalo naučna, odnosno umjetnička ostvarenja od izuzetno velikog značaja.

2.

Kandidati za izbor u dopisnog člana ANUBiH-a predlažu se na osnovu kriterija izvrsnosti:

Za naučne oblasti:

 • da kandidat posjeduje djelo koje predstavlja značajan doprinos naučnoj oblasti u kojoj kandidat radi;
 • da je svojim djelom ili radom otvorio nove pravce naučnih istraživanja;
 • da su mu njegove aktivnosti donijele afir­ma­ciju u domaćoj i/ili međunarodnoj naučnoj javnosti;
 • da je dobio priznanje za svoja naučna dostignuća;
 • da je obavljao značajne funkcije u naučnim or­ganizacijama i tijelima u zemlji i/ili u inostranstvu;
 • da je bio pozivan da učestvuje u rješavanju krupnih naučnih i stručnih problema;
 • da je imao uticaj na organizaciono, prog­ramsko i kadrovsko usmjeravanje u svojoj naučnoj oblasti i instituciji;
 • da su njegova djela objavljivana na stranim jezicima ili prevođena na strane jezike;
 • da ima značajne kritike o stvaralaštvu, objavljene u domaćim i/ili inostranim publikacijama;
 • da su njegovi radovi navođeni u domaćim i/ili stranim univerzitetskim udžbenicima;
 • da se naučni doprinos kandidata primjenjuje u praksi;
 • da je doprinio odgoju naučnih kadrova.

Za umjetnost:

 • da se djelo kandidata ističe trajnom umjetnič­kom vrijednošću;
 • da kandidat posjeduje umjetnička i istraži­vač­ka djela koja su mu donijela afir­maciju u domaćoj i/ili međunarodnoj kulturnoj i umjetničkoj javnosti;
 • da posjeduje priznanja za umjetnička i istra­ži­vačka dostignuća (nagrade, odlikovanja, članstvo u domaćim i stranim asocijacijama i sl.);
 • da je obavljao značajne funkcije u umjet­nič­kim i književnim manifestacijama (književ­nim kongresima i simpozijima; izložbama, festivalima i sl.);
 • da su djela kandidata objavljivana, odnosno izlagana, prevođena, izvođena i sl. i u inostranstvu;
 • da postoje značajni kritički prikazi o njegovim djelima, objavljeni u domaćim i/ili inostranim publikacijama;
 • da su djela kandidata uvrštena u domaće i/ili strane univerzitetske udžbenike.

Rangiranje kandidata zavisi od stepena ispunjavanja kriterija u oblasti nauke, odnosno umjetnosti.

Pored ispunjavanja naučnih, odnosno umjetničkih kriterija izvrsnosti za izbor, kandidat mora zadovoljavati najviše društvene i profesionalne etičke standarde.

Navedeni kriteriji prvenstveno podrazumijevaju:

 • da kandidat nije osuđivan za krivična djela, odnosno da njegov krivični postupak nije okončan zbog zastare;
 • da je ponašanje kandidata u skladu sa moralnim normama društva;
 • da profesionalni (strukovni) etički komitet nije kandidatu izrekao neku etičku sankciju;
 • da svojim ponašanjem i djelovanjem kandidat promovira principe humanizma, mira, antifašizma i međunarodne saradnje.

Pri ocjeni kandidata vodi se računa i o njegovim radnim osobinama, koje se procjenjuju naročito prema sljedećim standardima:

 • spremnost za kontinuiran radni angažman u ANUBiH-u;
 • smisao za kompleksan interdis­ci­pli­narni pristup naučnim problemima;
 • širina naučnog horizonta, odnosno širina umjetničkog stvaralaštva;
 • organizacione sposobnosti za vođenje naučnih i umjetničkih poduhvata;
 • sklonost ka timskom radu.

 

3. Uz prijedlog za dopisnog člana treba dostaviti:

3.1. Za naučne oblasti:

 • CV s bibliografijom;
 • spisak objavljenih radova obuhvaćenih relevantnim međunarodnim bazama podataka u vidu ispisa iz baze u kojoj je rad objavljen;
 • fotokopije radova (pri čemu je iz priloženog moguće utvrditi kada je i gdje rad objavljen);
 • objavljene knjige ili fotokopije naslovne strane i impresuma.

3.2. Za umjetnost:

 • CV sa bibliografijom;
 • spisak objavljenih radova i javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva;
 • dokaz o javno predstavljenim oblicima umjetničkog stvaralaštva.

 

Spisak relevantnih baza podataka možete pogledati na web stranici ANUBiH: www.anubih.ba (kliknite za preuzimanje).

Novi članovi  ANUBiH-a biraju se na Izbornoj skupštini ANUBiH-a.

 

III.

1. Obrazloženi prijedlog za izbor dopisnih članova ANUBiH-a, mogu dati:

 • univerziteti – za kandidate iz visokoškolskih organizacija koje se nalaze u njihovom sastavu;
 • fakulteti i umjetničke akademije – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje se izučavaju, odnosno njeguju u tim ustanovama;
 • naučnoistraživačke ustanove – za kandidate iz oblasti nauke kojima se bave te ustanove;
 • odgovarajuće organizacije književnika, likovnih umjetnika i kompozitora;
 • odjeljenja ANUBiH-a – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje spadaju u djelokrug odjeljenja;
 • naučne jedinice ANUBiH-a (stalni centri, komisije, odbori) – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje spadaju u djelokrug naučnih jedinica;
 • dva člana ANUBiH-a – od kojih najmanje jedan mora djelovati u oblasti nauke, odnosno umjetnosti u kojoj kandidat djeluje.

2. Obrazloženi prijedlog za izbor  domaćih, inostranih članova ANUBiH-a daju odgovarajuća odjeljenja ANUBiH-a.

3. Izbor počasnih članova ANUBiH-a predlaže Predsjedništvo ANUBiH-a.

 

IV.  Obrazloženje prijedloga može sadržavati maksimalno 50.000 znakova.

Kao dokaz državljanstva BiH i prebivališta u BiH, za kandidate za dopisne članove potrebno je dostaviti kopiju lične karte i Potvrdu o prijavi prebivališta (CIPS) (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci)

Za kandidate za domaće članove potrebno je dostaviti Izvod iz matične knjige državljana BiH (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci).

 

Prijedlozi se dostavljaju u dva (2) primjerka (hard copy) i jedan elektronski primjerak Predsjedništvu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od dana javnog objavljivanja ove obavijesti – na adresu:

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

S naznakom: Za izbor novih članova ANUBiH

Bistrik 7, 71000 Sarajevo

 

Prijedlozi koji nisu sačinjeni u skladu sa sadržinom ove obavijesti, kao ni prijedlozi dostavljeni nakon utvrđenog roka, neće biti uzeti u razmatranje. Dostavljeni materijali se neće vraćati podnosiocu.

Izborna skupština ANUBiH-a biće održana 20. decembra 2022. godine.

 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…