Odjeljenje medicinskih nauka

Misija Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je da naučnim principima definiše uočene biomedicinske probleme u Bosni i Hercegovini te da u saradnji sa naučnicima i naučnim institucijama biomedicinske orijentacije iz zemlje i inostranstva osmisli njihova rješenja zasnovana na rezultatima istraživačkog rada. Pored toga, značajna djelatnost Odjeljenja je izdavačka djelatnost koja se ogleda putem redovnog izlaženja internacionalnog medicinskog časopisa Acta Medica Academica i drugih izdanja ANUBiH.  U tom smislu u okviru Odjeljenja djeluje Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja, kao stalna organizaciona jedinica i sljedeći Odbori: Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja, Odbor za kardiovaskularnu patologiju, Odbor za maligna oboljenja, Odbor za oralno zdravlje, Odbor za izučavanje antimikrobne rezistencije, Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima i Odbor za gerijatriju i gerontologiju. U radnom sastavu Odjeljenja medicinskih nauka djeluju: akademik Muhidin Hamamdžić, akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, akademik Slobodan Loga, akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, akademik Husref Tahirović, akademik Berislav Topić, akademkinja Mirsada Hukić, akademkinja Ljerka Ostojić i akademik Enver Zerem.


Redovni članovi (akademici) 

Muhidin Hamamdžić (sekretar Odjeljenja)   |   Mirsada Hukić   |   Lidija Lincender-Cvijetić

Slobodan Loga   |   Senka Mesihović-Dinarević   |   Ljerka Ostojić

Husref Tahirović   |   Berislav Topić   |   Enver Zerem

Acta Medica Academica


Centri

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

Odbori

Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima   |   Odbor za gerijatriju i gerontologiju 

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline - članovi   |   Odbor za kardiovaskularnu patologiju

Odbor za maligna oboljenja   |   Odbor za oralno zdravlje   |   Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja - članovi

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Brz brzi 4G 300x150 mobilna aplikacija 300x150

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…