Ko je na web-stranici: 55 gostiju i nema prijavljenih članova

Odjeljenje medicinskih nauka

Misija Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je da naučnim principima definiše uočene biomedicinske probleme u Bosni i Hercegovini te da u saradnji sa naučnicima i naučnim institucijama biomedicinske orijentacije iz zemlje i inostranstva osmisli njihova rješenja zasnovana na rezultatima istraživačkog rada. Pored toga, značajna djelatnost Odjeljenja je izdavačka djelatnost koja se ogleda putem redovnog izlaženja internacionalnog medicinskog časopisa Acta Medica Academica i drugih izdanja ANUBiH.  U tom smislu u okviru Odjeljenja djeluju djeluju Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja i Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, kao stalne organizacione jedinice i sljedeći Odbori: Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja, Odbor za kardiovaskularnu patologiju, Odbor za maligna oboljenja, Odbor za oralno zdravlje, Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima i Odbor za gerijatriju i gerontologiju. U radnom sastavu Odjeljenja medicinskih nauka djeluju: akademik Muhidin Hamamdžić, akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, akademik Husref Tahirović, akademkinja Mirsada Hukić, akademkinja Ljerka Ostojić i akademik Enver Zerem.


Redovni članovi (akademici) 

Muhidin Hamamdžić (sekretar Odjeljenja)   |   Mirsada Hukić   |   Lidija Lincender-Cvijetić

Senka Mesihović-Dinarević   |   Ljerka Ostojić  |  Husref Tahirović  |  Enver Zerem

Dopisni član

Semir Vranić

Acta Medica Academica


Centri

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja   |   Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije

Odbori

Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima   |   Odbor za gerijatriju i gerontologiju 

Odbor za kardiovaskularnu patologiju  |  Odbor za maligna oboljenja   |   Odbor za oralno zdravlje

Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja - članovi

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…