Ko je na web-stranici: 49 gostiju i nema prijavljenih članova

Mladen Trkovnik

trkovnik

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Mladen Trkovnik rođen je 1933. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Konjicu, a višu gimnaziju u Mostaru. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Odsjek hemija – 1958. Doktorirao je na istom fakultetu 1960. godine.

Od 1958. do 1962. asistent je na predmetu Organska hemija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek hemija, na kome je 1962. izabran i za docenta, a 1967. za vanrednog profesora. Godine 1968. je izabran za šefa Katedre za organsku kemiju i biokemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U periodu 1971–1992. je profesor na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci i tamo zasniva naučno-istraživački rad; 1994. je izabran za redovnog profesora organske kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, dok je u periodu 1994–2004. bio znanstveni savjetnik u Istraživačkom institutu tvornice lijekova Pliva, Zagreb.

Područje njegovog naučnog rada se može podijeliti u nekoliko segmenata: sinteze novih organskih spojeva u području kemije kumarina s potencijalnom fiziološkom aktivnišću; izolacije i identifikacije organskih spojeva iz biljnog materijala; polarografska i spektrofotometrijska istraživanja nekih organskih spojeva.

Prvu specijalizaciju iz organske kemije u području sinteza heterocikličkih spojeva obavio je na Univerzitetu u Gracu, Austrija. Radio je na sintezama novih spojeva s antimikrobnom i antivirusnom aktivnošću u tvornici lijekova Pliva u Zagrebu, u kojoj je realizirao i osam patenata i objavio tri naučna rada. Tokom 1982, 1985. i 1993. boravio je u Heidelbergu, Njemačka, u svojstvu gostujućeg profesora u Njemačkom saveznom centru za rak (Deutsches Krebsforschungszentrum), gdje je radio na sintezama novih kumarinskih spojeva s potencijalnom antitumorskom aktivnošću.

Najveći broj naučnih radova objavio je u eminentnim naučnim časopisima kao što su Journal of Heterocyclic Chemistry, Moleculls, Organic Synthetic et Procedures International, Liebigs Annalen der Chemie, Monatshefte für Chemie Molecules, Croatica Chemica Acta i dr. Objavio oko 180 naučnih radova. Ima prijavljenih 11 patenata, od kojih je prvi iz 1966. realiziran u tvornici Bosnalijek Sarajevo, zajedno s prof. dr. M. Deželićem.

U skladu s njegovim patentom US Patent (US 6407073) klinike u Texasu i Južnoafričkoj Republici testiraju njegove spojeve na anti-HIV i anti-HCV aktivnost.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka izabran je 1981, a za redovnog 1987. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…