Ko je na web-stranici: 41 gostiju i nema prijavljenih članova

Vladimir Beus

beus 1

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Vladimir Beus rođen je 1939. godine u Podlugovima, Breza. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sarajevu, a po maturiranju upisao je studij na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem je diplomirao 1963. godine. Postdiplomski studij iz oblasti uređivanja šuma na tipološkim osnovama pohađao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i okončao ga odbranom ma­gistarskog rada pod naslovom Zajednica bukovo jelove šume na peridotitu i serpentinitu Bosne, 1977. godine.

U toku postdiplomskog studija završio je kurs iz fotogrametrije u šumarstvu na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tokom ovog studija, 1974. godine pohađao je nastavu iz pedagoško-psihološkog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu, za što je od strane Univerziteta u Sarajevu dobio diplomu o sposobnosti za obavljanje visokoškolske nastave.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Fitocenoze bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni odbranio je 1987. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Radnu aktivnost započeo je u SIP-u Sebešić u Travniku 1963. godine odakle je 1964. godine prešao u lnstitut za šumarstvo u Sarajevu, gdje je izabran za asistenta u Odjeljenju za šumska staništa. Tokom rada na Institutu, bio je angažiran na projektu Inventura šuma na velikim površinama (1964–1968), te kartiranju šumske vegetacije i šumskih zemljišta i izradi karata šumske vegetacije, zemljišta i tipo­va šuma za više šumskogospodarskih područja Bosne i Hercegovine (1969–1971). Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zaposlio se 1971. godine, gdje je izabran za asistenta na Katedri za ekologiju šuma, na predmetu Fitocenologija s tipologijom šuma. U zvanje vanrednog profesora iza­bran je 1987. godine, a u zvanje redovnog profesora na istom predmetu 1997. godine. Počasno zvanje profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu dodijeljeno mu je 2010. godine.

Tokom rada na fakultetu obavljao je nastavne aktivnosti na predmetu Fitocenologija sa tipologijom šuma, dijelu predmeta Specijalni šumski proizvodi – jestive i ljekovite biljne vrste, te na predmetu Katastar urbanog zelenila na Odsjeku hortikultura. Pored nastavnih obaveza na drugom stupnju stu­dija, rukovodio je postdiplomskim studijem iz oblasti ekologije šuma na kojem je izvodio nastavu iz šumske vegetacije i tipologije šuma, kao i u okviru postdiplomske nastave iz oblasti uzgajanja šuma i uređivanja šuma. Učestvovao je u permanentnom obrazovanju šumarskih stručnjaka i bio rukovodi­lac seminara Korištenje tipoloških i pedoloških karata u šumarstvu.

Aktivno se bavi naučnim i stručnim radom u oblastima: fitocenologije, tipologije šuma, zaštite pri­rode, urbanog zelenila i prostomog planiranja. Objavio je kao autor ili koautor 70 naučnih radova, među kojima je 10 monografija, a uz sve i tri knjige, te dvije bibliografije fakulteta i monografiju 60 go­dina Šumarskog fakulteta (1948–2008). Objavio je i 85 stručnih radova. Dao je značajan doprinos po­znavanju ekoloških, florističkih, sindinamskih i sintaksonomskih karakteristika šumskih fitocenoza Bosne i Hercegovine. U ovom smislu posebno su značajni naučni radovi o šumama bukve i jele na bazičnim i ultrabazičnim eruptivima ofiolitske zone u Bosni. U oblasti tipologije šuma dao je veliki doprinos razvoju i primjeni tipologije šuma u gospodarenju šumskim ekosistemima u Bosni i Herce­govini. Učestvovao je s referatima u velikom broju naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Recenzirao je 40 knjiga (udžbenici, monografije, enciklopedija, priručnici) i veliki broj naučnih i stručnih članaka u časopisima iz oblasti šumarstva i ekologije u zemlji i inostranstvu. Bio je glavni urednik edicija Šumarskog fakulteta, Bibliografija i monografiju 60 godina Šumarskog fakulteta, ča­sopisa Naše šume, izdanja ANUBiH-a, Zbornici radova sa naučnih skupova ANUBiH-a (25, 26 i 27), te knjige Granice rasta grada Sarajeva i regije do 2025. godine, ekološki aspekti.

Obavljao je odgovorne funkcije na fakultetu: bio je dugi niz godina šef Katedre za ekologiju šuma, kasnije Katedre za ekologiju šuma i urbanog zelenila, te šef Katedre za projektovanje i građenje u hor­tikulturi. Biran je za prodekana fakulteta (1988–1990) i tri puta za dekana fakulteta (1990–1996). U okviru Akademije bio je direktor Centra za istraživanje i održivi razvoj krša, Predsjednik Odbora za prirodne resurse, koju funkciju obavlja i sada, te predsjednik Organizacionog/Naučnog odbora tri simpozija.

Dobitnik je više priznanja: Nagrada Skupštine Općine Novo Sarajevo, (1980), Plaketa Grada Sara­jeva (1982), Orden rada sa srebrnim vijencem (1986), Povelja Univerziteta u Sarajevu (1999), Povelja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (1999), Povelja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sa­rajevu (2008), Sveska časopisa Hrvatska misao u povodu 75. obljetnice života i rada (2015), Priznanje za životno djelo Hrvatskog drvnog klastera, Zagreb i ŠGD Hercegbosanske šume, Kupres (2017), Plaketa Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine (2017).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine.

 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…