Ko je na web-stranici: 47 gostiju i nema prijavljenih članova

Husref Tahirović

tahirovic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Husref Tahirović rođen je 1943. godine u Tuzli. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Tuzli, Medicinski fakultet u Sarajevu. Apsolvirao je postdiplomski studij i odbranio doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Njegov naučno istraživački rad fokusiran je na: periferni metabolizam hormona štitne žlijezde, jod deficitarne poremećaje, neonatalni skrining kongenitalnih endokrinoloških bolesti, dijabetes dječije dobi, kao i na druga područja pedijatrijske endokrinologije, toksikologije, nefrologije, kvaliteta života djece oboljele od hroničnih bolesti i istoriju medicine Bosne i Hercegovine.

Zajedno sa saradnicima utvrdio je: da je periferni metabolizam hormona štitne žlijezde izmijenjen u djece u toku maetaboličke acidoze, bez obzira na njeno porijeklo; da je područje Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) jod deficitarno i pored primjene jodne profilakse jodiranom solju od 5 do 15 mg KJ na kg, te na osnovu istraživanja i dobivenih rezultata predložio da se so jodira s 20–30 mg elementarnog joda na jedan kg soli i u tom smislu sugerisao promjenu Pravilnika o jodiranju soli u FBiH i na osnovu novog istraživanja dvije godine nakon primjene novog pravilnika utvrdio da je područje FBiH jod suficitarno; srednju dob pojave menarhe u djevojčica u FBiH; incidencu i genetske uzroke kongenitalnog hipotireoidizma u FBiH; nepovoljan utjecaj joda na funkciju štitne žlijezde fetusa rođenih carskim rezom, nakon njegove primjene u dezinfekciji operativnog polja trudnice; incidencu dijabetične ketoacidoze na početku šećerne bolesti dječijeg doba, organizovao kampanju blagovremenog otkrivanja šećerne bolesti dječije dobi prije pojave akutnih metaboličkih poremećaja te modificirao nitrit test. Navedena istraživanja rađena su na osnovu prethodno recenziranih projekata, od kojih su neki bili finansirani od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ili su bili dio međunarodnih projekata.

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu uradio je dva značajna projekta: Jodni status školske djece u opkoljenoj Srebrenici i Dob menarhe kod djevojčica prognanih iz Srebrenice. Rezultati navedenih istraživanja referisani su na domaćim i inostranim naučnim kongresima i objavljeni u internacionalnim medicinskim časopisima.

Samostalno ili sa svojim saradnicima napisao je 180 članaka u domaćim i inostranim časopisima, dvije stručne knjige, jednu naučnu monografiju, 39 zdravstveno-prosvjetnih brošura, osam poglavlja u knjigama drugih autora, 40 članaka u zbornicima stručnih i naučnih sastanaka i deset članaka u novinama. Uredio je sedam medicinskih knjiga i dao za domaće novine devet intervjua koji su se odnosili na njegov stručni i naučni rad. Veći broj njegovih stručnih i naučnih tekstova višestruko je citiran u značajnim domaćim i inostranim časopisima i knjigama.

Osnivač je Laboratorija za rano otkrivanje urođenih metaboličkih bolesti (Laboratorij) na Klinici za dječije bolesti u Tuzli, koji je utemeljen 1999. godine. Laboratorij je početkom 2005. godine odlukom Federalnog ministarstva zdravstva proglašen ovlaštenim Laboratorijem za implementaciju neonatalnog skrininga prvo na kongenitalni hipotireoidizam i fenilketonuriju, a tri godine kasnije i na hiperplaziju glandule suprarenalis u svim porodilištima u FBiH. Rezultati rada Laboratorija u prvih deset godina njegovog postojanja objavljeni su u časopisu European Journal of Pediatrics 2009.

Husref Tahirović je 2005. godine osnovao časopis Pedijatrija danas / Paediatrics Today – prvi pedijatrijski časopis u Bosni i Hercegovini. Od 2017. godine časopis izlazi pod novim imenom The European Journal of Paediatrics i od tada je indeksiran u indeksnoj i citatnoj bazi Scopus. Kao glavni i odgovorni urednik časopisa Acta Medica Academica (AMA) dao je značajan doprinos njegovom osnivanju i opstanku, njegovoj modernizaciji i afirmaciji u svijetu, te indeksaciji u najpoznatijoj bibliografsko-indeksnoj bazi PubMed.

Član je mnogobrojnih naučnih i stručnih društava u inostranstvu, od kojih su najpoznatija: International Association for Neonatal Screening, European Thyroid Association, The International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) i The International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD).

Pored stručnog, nastavnog i naučnog rada, vršio je niz izbornih društvenih funkcija, od kojih su najznačajnije direktor Klinike za dječije bolesti u Tuzli i dekan Medicinskog fakulteta u Tuzli. Za dostignuća i postignute rezultate dobio je brojna naučna, stručna i društvena priznanja. Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine. U ANUBiH obavlja dužnost zamjenika sekretara Odjeljenja medicinskih nauka, glavnog i odgovornog urednika časopisa AMA i člana Predsjedništva. U više navrata bio je član i predsjednik Odbora za izdavačku djelatnost.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…