Ko je na web-stranici: 32 gostiju i nema prijavljenih članova

Lidija Lincender-Cvijetić

lidija

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Lidija Lincender-Cvijetić rođena je 1943. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, a Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1968. Postdiplomski studij završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. i magistrirala s temom Procjena ekskretorne sposobnosti hepatocita u prikazu bilijarnog trakta metodom infuzione holegrafije u korelaciji s vrijednostima transaminaze i alkalne fosfataze u serumu. Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1983. s temom Tomodenzitometrijska evaluacija indeksa veličine pankreasa.

Birana je u zvanja: 1968–1969. specijalizantski staž u Univerzitetskom medicinskom centru UMC, Sarajevo; 1969–1972. liječnica u Domu zdravlja Centar Sarajevo u Dijagnostičkom centru; 1972–1973. specijalizacija iz radiologije i onkologije na Institutu za Radiologiju i onkologiju UMC-a Sarajevo; 1974–1975. specijalizacija na Kliničkom bolničkom centru Rebro u Zagrebu; 1976. i 1982. asistentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetu Radiologija i onkologija; 1978–1982. delegatkinja Skupštine SIZ-a nauke BiH; 1980. na dužnosti odgovorne ljekarke Odsjeka za digestivnu dijagnostiku; 1986. docentica – Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu na Katedri za radiologiju i onkologiju; 1991. vanredna profesorica Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Više medicinske škole na Katedri za radiologiju i onkologiju; 1991. članica Izdavačkog savjeta stručnog radiološkog časopisa Radiologia Iugoslavica; 1992. šefica abdominalne dijagnostike Instituta za Radiologiju; 1996. članica Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Sarajevo; 2000. članica Balkanskog udruženja radiologa i Organizacionog komiteta; 2001. redovna profesorica Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Više medicinske škole, na Katedri za radiologiju i onkologiju; 2004–2008. predsjednica Udruženja radiologa BiH; 2004. i 2005. predavala na postdiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz Kliničke radiologije; 2005. direktorica dijagnostičkih disciplina KCUS i šefica Instituta za radiologiju; 2005. članica Uredništva časopisa KCUS Medicinski žurnal; 2006. predavala na postdiplomskoj nastavi na Univerzitetu u Tuzli – Radiološka fizika; 2007–2008. prodekanesa za nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Osnovna oblast kojom se posebno bavila u svom naučnom radu je primjena mnogobrojnih radioloških dijagnostičkih postupaka i ispitivanje njihovih mogućnosti u skoro svim oblastima kliničke prakse. Posebno se posvetila kompjuteriziranoj tomografiji (CT) i magnetnoj rezonanci, te ispitivanju njihovih mogućnosti u dijagnostičkim procedurama, kao i u vrlo zahtjevnim interventnim postupcima. Iz tih oblasti objavila je brojne knjige, udžbenike i članke, samostalno i u koautorstvu.

Dobila je brojne nagrade i priznanja.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje medicinskih nauka izabrana je 2008, a za redovnu 2012. godine. Potpredsjednica je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2014. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…