Ko je na web-stranici: 70 gostiju i nema prijavljenih članova

Mirsada Hukić

mirsada

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Mirsada Hukić rođena je 1950. godine u Varešu. Gimnaziju je završila u Tuzli 1968, a Medicinski fakultet u Sarajevu 1974. godine. Stručni ispit položila je 1976. godine u Općoj bolnici u Osijeku. Pedagoško-psihološko obrazovanje stekla je na Univerzitetu u Sarajevu, školske 1978/1979. godine. Medicinsku mikrobiologiju specijalizirala je u periodu od 1978–1981, a specijalistički ispit položila je 1981. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i tako stekla zvanje specijaliste mikrobiologije. Postdiplomski studij pohađala je u periodu 1981–1982. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranila je 1992. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Znanja i vještine iz oblasti mikrobiologije, imunologije i parazitologije sticala je tokom brojnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Neka od njih su: usavršavanje iz oblasti imunologije (1979), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; usavršavanje iz oblasti imunologije i bakteriologije (1991), Institut za eksperimentalnu medicinu i Institut za mikrobiologiju Vojno medicinske akademije Beograd; usavršavanje iz oblasti virusologije (1995), State Institute for Public Health, Oslo, Norway; usavršavanje iz oblasti virusologije (1995–1996), The Department of Defense Microbiology, Swedish Institute for Infectious Disease Control Stockholm, Sweden. Završila je kurs iz Molekularne biologije u medicini (1996), Ljetni Univerzitet u Tuzli. Usavršavala se iz oblasti molekularne biologije na Institute for Clinical Research University of Bern, Switzerland u toku 1996, poslije i u ljetnoj školi Medical Summer School Dubrovnik, IUC Inter-University Centre, Dubrovnik, Introduction into Molecular Medicine (with emphasis of genetic mechanisms). Godine 1997. završila je seminar iz rukovođenja i planiranja rada u zdravstvu The American International Health Alliance & The Association of University Programs In Health Administration (Series I, May 1997, Osijek, Hrvatska, Series II, July 8-13, 1997, Zlaća, Bosna i Hercegovina).

Kontinuirano, od 2004. uključena je u rad radionica WHO i ECDC iz oblasti kontrole rezistencije mikroorganizama na antibiotike i dijagnostike virusnih infekcija.

Ljekarski staž obavila je 1974. u Općoj bolnici Dr. Mustafa Mujbegović Tuzla. Kao ljekar opće prakse radila je u Domu zdravlja Tuzla do 1978. godine. Poslove šefa Dispanzera za kućno liječenje obavljala je od 1976. do 1978. godine Od 1978. do 1981. bila je na specijalizaciji iz oblasti mikrobiologije i parazitologije u Kliničkom centru Sarajevo i Kliničkom centru Tuzla. U istom periodu obavljala je poslove asistenta na Katedri za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Nakon završene specijalizacije (1981) radi u Zavodu za mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, kao šefica Odsjeka za parazitologiju i crijevne infekcije. Od 1987. do 1992. obavlja poslove direktorice OOUR-a Zavod za medicinsku dijagnostiku, a od 1992. do 2003. je načelnica Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla. Bila je članica Upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Od septembra 2003. godine šefica je lnstituta za mikrobiologiju, imunologiju i parazitologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 2004. do 2013. bila je članica Upravnog odbora Fakulteta za sport i predsjednica Specijalne olimpijade BiH. Od 2008. predstavnica je Bosne i Hercegovine u Programskom odboru Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života u programima EU za istraživanje i inovacije, uključujući: sedmi okvirni program (FP7), Horizont 2020 i Horizont Europa. Od 2018. godine predsjednica je Odbora za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad Predsjedništva ANUBiH-a. Godine 2011. osnovala je Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje Nalaz, a 2020. godine Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije ANUBiH, čija je direktorica.

U naučno zvanje docentice izabrana je 1993, vanredne profesorice 1998, a redovne profesorice 2005. godine za oblast Mikrobiologija i imunologija. Za redovnu članicu Evropske akademije nauka, Divizija medicina i prirodne nauke, izabrana je 2003. godine.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrana je u Odjeljenje medicinskih nauka 2012, a za redovnu 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…