Ko je na web-stranici: 13 gostiju i nema prijavljenih članova

Esad Duraković

ED

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Esad Duraković rođen je 1948. godine u selu Glavice kod Bugojna. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu 1967. godine. Studij arapskog jezika i književnosti završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1972. godine. Na istom fakultetu u Beogradu završio je postdiplomski studij i stekao diplomu magistra filoloških nauka. Na Filološkom fakultetu u Beogradu doktorirao je 1982. godine odbranom disertacije pod naslovom Poetika mahdžera u SAD, čime je stekao naučni stepen doktora književnih nauka.

Godine 1976. izabran je za asistenta za arapski jezik na Filozofskom fakultetu u Prištini, a u periodu 1977–1978. boravio je na specijalizaciji u Kairu. Na Filozofskom fakultetu u Prištini izabran je (1983) u zvanje docenta za arapsku književnost, potom u zvanje vanrednog profesora (1988). Godine 1991. zasnovao je stalni radni odnos u Orijentalnom institutu u Sarajevu, u zvanju višeg naučnog saradnika, a potom je (1994) zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetu, jer je postojala opasnost da se Odsjek za orijentalistiku zatvori, budući da je u ratnim okolnostima došlo do naglog odliva nastavničkog kadra: izabran je u zvanje vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu te u zvanje redovnog profesora (1996). Iste godine izabran je u zvanje naučnog savjetnika u Orijentalnom institutu u Sarajevu, gdje je također bio angažiran kao naučnoistraživački radnik. U Orijentalnom institutu je od dolaska u Sarajevo (1991) do danas angažiran na izradi naučnih projekata. Godine 2019. dodijeljeno mu je počasno zvanje profesor emeritus UNSA.

Decenijama je član Redakcije Priloga za orijentalnu filologiju, koje izdaje Orijentalni institut. U istom institutu je bio (od 2002) predsjednik Naučnog vijeća. Godine 2000. izabran je za člana PEN centra Bosne i Hercegovine, a za člana Društva pisaca Bosne i Hercegovine izabran je 2007. godine.

Pored naučnoistraživačkog i nastavničkog rada, afirmiran je u oblasti književnog prevodilaštva s arapskog i na arapski jezik (među brojnim djelima, antologijama i sl., preveo je na bosanski jezik temeljna djela orijentalno-islamske kulture: Hiljadu i jedna noć, Kur’an, Muallaqe i dr.) Stoga je, među domaćim i inostranim priznanjima, zapažena nagrada koju mu je 2003. godine dodijelio UNESCO – Sharjah Prize for Arab Culture. Godine 2018. dobio je nagradu za životno djelo Jā’iza al-’injāz, Jā’iza al-Shayḫ Ḥamad li al-tarjama wa al-tafāhum al-duwalī, al-Dūḥa, Qaṭar (Sheikh Hamad Award for Translation and International Understanding, Doha, Qatar).

Godine 2019. dobio je nagradu Rektorata UNSA za doprinos u istraživanju i objavljivanju naučnoistraživačkih radova u naučnim časopisima koje registrira baza podataka Web of Science Core Collection za 2017. godinu, te promoviranju naučnoistraživačke produkcije Univerziteta u Sarajevu.

Objavljuje naučne radove, pored bosanskog, na arapskom i engleskom jeziku.

Član je Arapske akademije nauka u Damasku, Arapske akademije nauka u Kairu, te Arapske akademije nauka u Ammanu (Jordan).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka izabran je 2008, a za redovnog 2012. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…