Ko je na web-stranici: 29 gostiju i nema prijavljenih članova

Miodrag Simović

m simovic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Miodrag Simović rođen je 1952. godine u Foči. Gimnaziju je završio u Foči, studij prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1981. Na istom fakultetu stekao doktorat 1985. godine.

Zaposlenje i funkcije: Ministarstvo unutrašnjih poslova SRBiH (1976–1986), Ministarstvo pravosuđa i uprave SRBiH (1986–1990), potpredsjednik Vlade SRBiH i Republike BiH, predsjednik Komisije Vlade SRBiH za unutrašnju politiku, pravosuđe i upravu, član Savjeta za opštenarodnu odbranu i Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Predsjedništva BiH (1991–1993), komandant Republičkog štaba Civilne zaštite SRBiH (1991–1992), sekretar Ustavnog suda Republike Srpske (1994–1998), sudija Ustavnog suda Republike Srpske (1998–2003), potpredsjednik Ustavnog suda BiH (2003–2009), (2012–2015) i (2021–), predsjednik Ustavnog suda BiH (2009–2012) i sudija Ustavnog suda BiH (2003–2021).

Od 1994. godine docent, vanredni i redovni profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci na predmetu Krivično procesno pravo. Od 1995. godine profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu na predmetima Krivično procesno pravo, Međunarodno krivično pravo, Maloljetničko krivično pravo i Viktimologija i na Fakultetu bezbjednosnih nauka u Banjaluci na predmetima Krivično procesno pravo i Policija u krivičnom postupku. Od 2005. godine redovni profesor Pravnog fakulteta u Bihaću na predmetu Krivično procesno pravo.

Rukovodilac Klinike za krivično procesno pravo i Forenzičko-kriminalističke klinike na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Držao predavanja na magistarskim i master-studijama Krivičnopravnog smjera na pravnim fakultetima u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Bihaću, Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Zenici na predmetima Krivično procesno pravo, Međunarodno krivično pravo, Maloljetničko krivično pravo, Uporedni krivičnoprocesni sistemi, Viktimologija i Krivično pravo–izabrane teme. Bio je mentor i član više komisija za odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija u zemlji i inostranstvu.

Članstvo u odborima ANUBiH-a: član Predsjedništva ANUBiH-a, sekretar Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH-a i predsjednik Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH-a.

Članstvo u stručnim udruženjima i komisijama: član Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti RS (2003–2012), član Komisije za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde RS (2000–2003) i član Komisije za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH (2003–2007), kopredsjedavajući Tima Ministarstva pravde BiH za praćenje primjene novog krivičnog zakonodavstva na teritoriji BiH (2004–2012), predsjednik Udruženja za krivično pravo i kriminologiju BiH (1988–2003), potpredsjednik Udruženja pravnika RS (1996–2003), član Predsjedništva Udruženja pravnika RS i član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srbije i RS, te član Predsjedništva i potpredsjednik Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu čije je sjedište u Beogradu, šef Katedre krivičnopravnih nauka Udruženja pravnika RS, član Evropskog društva za kriminologiju, Univerzitet u Lozani, Švajcarska (2020–), član Međunarodnog udruženja za istraživanje mira (IPRA), Najrobi, Kenija (2020–), obavljao je i brojne druge dužnosti.

Urednički rad: Glavni i odgovorni urednik časopisa Vještak iz Banjaluke. Član redakcije časopisa Dijalog (Sarajevo), Revija za kriminologiju i krivično pravo (Beograd), Defendologija (Banjaluka), Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjaluci (Banjaluka), Pravna riječ (Banjaluka), Izbor sudske prakse (Beograd), Pravne teme iz Novog Pazara i Sudska praksa (Sarajevo). Član Redakcije i Međunarodnog izdavačkog savjeta Revije za krivično pravo i kriminologiju Makedonskog udruženja za krivično pravo i kriminologiju iz Skoplja.

Priznanja i nagrade: nosilac je, između ostalog, Povelje u čast jubileja 20 godina Evropskog defendologija centra iz Banjaluke (1997–2017), Plakete Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (2011), Zahvalnice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu – povodom 50 godina postojanja (2010), Godišnjeg priznanja Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda (2008) i Ordena rada (1985. godine).

Inostrani je član Ruske akademije prirodnih nauka od 2011. godine i redovni član Evropske akademije nauka i umjetnosti od 2014. godine.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…