Ko je na web-stranici: 61 gostiju i nema prijavljenih članova

Mirko Pejanović

mirko

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Mirko Pejanović rođen je 1946. godine u Matijevićima, opština Kladanj. Osnovnu školu završio je u Stuparima, a Učiteljsku školu u Tuzli. Redovni studij Sociologije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu s odličnim uspjehom. Na ovom fakultetu pohađao je i završio postdiplomski studij. Doktorsku disertaciju na temu Delegatsko odlučivanje u skupštinama društveno-političkih zajednica odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 1988. godine.

U višedecenijskom nastavno-naučnom radu bio je profesor na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka i saradnik fakultetskog Instituta za društvena istraživanja. Predavao je na predmetima: Lokalna i regionalna samouprava; Evropske integracije; Teorijski koncepti i modeli lokalne samouprave u državama Evropske unije; Javna uprava u BiH i Participacija građana u odlučivanju o javnim poslovima u lokalnoj zajednici. Studijski je boravio u Republici Sloveniji 2000. godine i izučavao lokalnu samoupravu u Republici Sloveniji. Učestvovao je u izvođenju nastave na postdiplomskim studijama Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu i Diplomatija u savremenom svijetu. Imao je više desetina mentorstava za magistre nauka i magistre struke. Bio je mentor za 12 doktorskih disertacija.

Od 2012. godine učestvuje u izvođenju nastave na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka na predmetima: Političko predstavljanje, Demokratija u lokalnim zajednicama i Evropski regionalizam. Bio je voditelj više naučno-istraživačkih projekata. Rezultati istraživanja su štampani kao posebne studije u izdanju Fakulteta političkih nauka: Euroregije i Bosna i Hercegovina (2006), Opštine/Općine u Bosni i Hercegovini: demografske, socijalne, ekonomske i političke činjenice (2006), Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini (2006). U okviru naučno-istraživačke aktivnosti bio je rukovodilac fakultetskog Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave od 1998. do odlaska u penziju 2014. godine.

Obavljao je i dužnost rukovodioca Odsjeka za politologiju na Fakultetu političkih nauka i dekana Fakulteta od 2007. do 2012. godine. Na temelju odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od decembra 2014. ima zvanje profesora emeritusa.

Objavio je 17 knjiga u autorstvu i 12 knjiga u koautorstvu. Objavio je i više desetina naučnih i stručnih radova u časopisima Pravna misao, Pregled, Istorijska traganja, Bosna franciscana, Glas antifašista, Ljudska prava, Znakovi vremena, Sveske i dr.

Obavljao je dužnost prorektora i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu. Od 2005. do 2007. godine obavljao je dužnost glavnog i odgovornog urednika univerzitetskog časopisa Pregled. Tokom 2013. godine predvodio je Odbor za održavanje Međunarodne naučne konferencije u ANUBiH-u na temu Lokalni, ekonomski i infrastrukturni razvoj u zemljama jugoistočne Evrope. Pristupno predavanje na temu Društveno-istorijski razvoj lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću održano je 4. 11. 2014. godine u ANUBiH-u. Od 2015. godine učestvovao je u organizaciji više naučnih konferencija i naučnih simpozija u okviru realizacije programa Odjeljenja društvenih nauka. Poseban značaj su imale međunarodne naučne konferencije povodom 20-godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma i 75-godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Predvodio je naučni tim tokom 2019. godine na izradi istraživačke studije Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru do 2030. godine.

U studentskom dobu bio je aktivista studentske organizacije i predsjednik univerzitetskog odbora Saveza studenata Univerziteta u Sarajevu. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini 1990. godine bio je kandidat stranaka ljevice za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Od juna 1992. do septembra 1996. godine bio je član ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. U ulozi člana Predsjedništva bio je član državne delegacije za pregovore o postizanju mirovnog rješenja u Bosni i Hercegovini na Mirovnoj Ženevskoj konferenciji od 1992. do sredine 1994. godine.

Bio je osnivač i predsjednik Srpskog građanskog vijeća od 1994. do 2010. godine. Na parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini 2010. godine izabran je na listi Socijaldemokratske partije BiH za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH za mandatni period 2010–2014. godina.

Član je Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Vijeća internacionalne lige humanista. Dobitnik je više pohvala i nagrada Fakulteta političkih nauka i Univerziteta u Sarajevu, te Plakete
za doprinos miru i humanizmu Internacionalne lige humanista.

Dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2012, a za redovnog 2018. godine. Potpredsjednik ANUBiH-a je od 2021. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…