Ko je na web-stranici: 46 gostiju i nema prijavljenih članova

Adila Pašalić Kreso

adila

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Adila Pašalić Kreso rođena je 1944. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu iKlasičnu gimnaziju. Diplomirala je pedagogiju i francuski jezik 1967. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra stekla je na Univerzitetu u Beogradu 1977. godine, a doktorat na Univerzitetu u Sarajevu 1983. godine. Govori francuski i engleski jezik i ima bazično znanje iz ruskog i perzijskog jezika.

Usavršavala se godinu dana u OECD-u u Parizu (1979) u Centru za istraživanje u obrazovanju; na Universität Mannheim (mjesec dana) 1986; na University of Pittsburgh, School of Education (dva jednomjesečna boravka, 1999. i 2001); te na Fulbright stipendiji za univerzitetske profesore (2000–2001) u SAD-u na University of Dayton, Kent State University i West Florida University, Pensacola.

Prvo radno iskustvo sticala je na Radničkom univerzitetu Đuro Đaković u Sarajevu kao saradnica u istraživanju u Centru za obrazovanje odraslih. Za asistenticu na predmetima: Opća pedagogija i Metodika birana je u aprilu 1970. godine na Fakultetu političkih nauka UNSA, gdje se usavršavala i bila birana za docenticu 1983. godine, a za vanrednu profesoricu 1988. godine. Od juna 1989. godine do juna 1996. godine boravi sa mužem, predstavnikom Energoinvesta u Teheranu gdje na preporuku rektora Univerziteta u Sarajevu i tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora u Iranu ostvaruje saradnju s Univerzitetom u Teheranu i povremeno predaje na postdiplomskom studiju. U jesen 1996. godine birana je u zvanju vanredne profesorice na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta UNSA na predmete: Komparativna pedagogija, Porodična pedagogija, zatim Obrazovne politike i Interkulturalni odgoj. Penzionisana je 1. 10. 2014. godine, a potom izabrana za profesoricu emeritu u decembru 2014. godine.

Objavila je šest knjiga (dvije u ponovljenom izdanju), pet zbornika, sedam istraživačkih studija te preko 100 radova u časopisima i publikacijama. Mentorirala je sedam doktorskih disertacija.

U toku univerzitetske karijere obavljala je najrazličitije dužnosti i funkcije i u više navrata vodila važne naučno-istraživačke projekte. Bila je prodekanesa na Fakultetu političkih nauka (1981– 1985); urednica časopisa Porodica i dijete u dva navrata, članica redakcije, potom urednica Opredjeljenja; voditeljica prvog Internacionalnog magistarskog u saradnji s University Joensuu iz Finske, pod naslovom Individualizacija i inkluzija u obrazovanju (2000–2004); članica i potpredsjednica ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) Council of Europe-Strazbourg (2002–2008); predsjednica Odsjeka za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (2004–2010); predsjednica Organizacionog komiteta XIII World Congress of Comparative Education Societies, održanog u Sarajevu 3–7. septembra 2007; predsjednica MESCE (Mediterranean Education Society of Comparative Education 2005–2007); potpredsjednica WCCES (World Council of Comparative Educational Societies 2007–2011).

Ostvarila je članstvo u većem broju značajnih strukovnih udruženja u Evropi i SAD-u. Članica je CIES – American Association of Comparative and International Education Societies; članica MESCE; članica ELA – European Association for Education Law and Policy; članica AFEC – Association Francophone d’Education Comparee i stalna je saradnica u internacionalnim i
nevladinim organizacijama u BiH: UNDP, UNICEF, OSCE, SOROS, IBHI, Save the Children (Norway).

Gostovala je na više univerziteta u Evropi i SAD-u: University of Malta; University of Joensuu, Finska, Universita da Catania, Italija, te na više univerziteta u SAD-u: University of West Florida; Gostujuća profesorica University of Michigan; Kent State University; Wayne State University, SAD.

Učestvovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima u Bosni i Hercegovini, zatim u svim zemljama bivše SFRJ, a od stranih navodimo samo najznačajnije: Kuala Lumpur Universiti Kebangsaan – Bangi, maj 2005; University of Manoa, Havai’i, SAD, mart 2006; Teachers College Columbia University, New York, Mart 2008; Mohammed V Rabat University, Morocco, novembar 2009; Bogasici University, Istanbul, Juni 2010; University of Amsterdam, juni 2013.

Predstavljala je ANUBiH na sastancima u Österreichische Akademie der Wissenschaften i u Académie française.

Za dopisnu članicu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabrana je 2008, a za redovnu 2012. godine. Bila je potpredsjednica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2014. do 2020. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…