Ko je na web-stranici: 23 gostiju i nema prijavljenih članova

Muris Čičić

cicic m

 

DETALJNA BIOGRAFIJA / BIBLIOGRAFIJA

 

Muris Čičić rođen je 1949. godine u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1973. Od 1973. do 1988. radio je kao istraživač na Institutu za organizaciju i ekonomiku u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu magistrirao je 1978. Asistent na istom fakultetu za predmet Osnovi marketinga bio je 1981. i 1982. Doktorirao je na tom fakultetu iz oblasti marketinga 1986. godine. Radio je kao menadžer na UPI Institutu za istraživanje i razvoj u Sarajevu od 1987. do 1990. i bio njegov direktor. Kao gostujući ekspert boravio je na Wageningen University, The Netherlands i kao gostujući Fulbright predavač na Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. U periodu od 1991. do 1998. bio je profesor na University of Wollongong, Australia.

Od 1997. do 2017. bio je profesor je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za predmete Marketing menadžment, Marketing, Ponašanje potrošača i marketing komuniciranje. U periodu između 2000. i 2017. gostovao je je u punom angažmanu redovnog profesora na postdiplomskim studijima univerziteta u Ljubljani i Podgorici i Sveučilišta u Zagrebu. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u periodu 2004–2008, te predsjednik Ekonomskog savjeta vijeća ministara BiH, član većeg broja domaćih i inostranih naučno-stručnih organizacija i član uredništva više naučno-stručnih publikacija u Holandiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Recenzirao je veći broj naučno-stručnih radova domaćih i stranih autora, bio je mentor na deset doktorata i desetina magistarskih radova. Bio je član desetak programskih odbora časopisa u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Turskoj i Njemačkoj.

U periodu od 1977, kada je objavio svoj prvi naučni rad Mediji privredne propagande, do 2021. autor ili koautor je više od 140 stručnih i naučnih radova. Njegovi radovi citirani su u međunarodnim bazama podataka više od 2.500 puta (juni 2021).

Autor ili koautor je sljedećih udžbenika: Marketing okruženjePonašanje potrošača i proces odlučivanja u kupoviniTržište potrošača, ponašanje potrošača i proces odlučivanja o kupovini, Direktni marketingMarketing komuniciranja: ekonomska propaganda, unapređenje, odnosi s javnošću, lična prodaja, direktni marketing.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje društvenih nauka izabran je 2008. godine, a za redovnog 2012. godine. Predsjednik je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 2020. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…