Ko je na web-stranici: 32 gostiju i nema prijavljenih članova

Izet Smajević

smajevic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Izet Smajević rođen je 1952. godine u Visokom. Dodiplomski (1976) i postdiplomski studij (1984, uz radni odnos u privredi) završio je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Doktorsku disertaciju (1991, također uz radni odnos u privredi), je odbranio na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu do 2017. i vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Zenici (2003–2007). Radio kao inženjer održavanja, termoenergetski analitičar, rukovodilac Službe za kontrolu i analizu procesa, rukovodilac Tehničkog sektora i direktor u Termoelektrani Kakanj (1976–2011, s prekidima 1991–1998 i 2002–2010). Pridruženi istraživač i samostalni istraživač na Institutu za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine Sarajevo-IPES (1982–1992), nastavnik na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, u dopunskom, punom i dijeljenom radnom odnosu (1989–2017, s prekidom 1992–1997; redovni profesor od 2007) i na Mašinskom fakultetu u Zenici (2000–2005), inžinjer istraživač u Zweckverband Sondermüll-Entsorgung Mittelfranken-ZVSMM (1993–1995), savjetnik istraživač u INSUMMA Architekten + Ingenieure, Nürnberg (1996–1998), direktor Sektora za razvoj i investicije, savjetnik Generalnog direktora za tehnička pitanja i vodeći inžinjer za pripremu izgradnje termoelektrana u Direkciji JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (2002–2017, s prekidom 2010–2011). Predavanja po pozivu održao je na Mechanical Engineering Faculty, University Bratislava, Slovak Republic (1990) i Lehrstuhl fuer Apparattechnik und Chemiemaschinenbau, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, BR Deutschland (1993). Predavanja po pozivu je održao i u velikim svjetskim kompanijama: Public Power Corporation in Greece, TPP Kardia, Greece (2005), i Pratt & Whitney, Seattle Aerosciences Center, Seattle, Washington State, USA (2002).

Radio je na istraživačkim i razvojnim projektima u BiH i inostranstvu. Objavio značajan broj naučno-istraživačkih i stručnih radova u vodećim svjetskim časopisima i zbornicima međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, pretežno u oblasti energetike, sagorijevanja i zaštite okoline. Njegova istraživanja, finansirana dominantno od državnih institucija i kompanija u BiH, ali i u okviru međunarodnih projekata (FP6, Horizon 2020) sredstvima EU, obuhvataju pretežno eksperimentalni pristup u kombinaciji s teoretskim istraživanjima ključnih aspekata procesa sagorijevanja i kosagorijevanja uglja i biomase, naročito s obzirom na ekonomsku i okolinsku održivost tih procesa, i energetike općenito, a naročito u Bosni i Hercegovini.

Na Mašinskom fakultetu Sarajevo je, u međunarodnoj naučno-tehničkoj saradnji s F-A Universität Erlangen-Nürnberg i TU Stuttgart, i uz materijalnu potporu državnih institucija i kompanija u Bosni i Hercegovini, uspostavio eksperimentalnu liniju za istraživanje (ko)sagorijevanja sprašenog uglja i biomase (1998–2004) i nakon toga organizirao intenzivna i praktično veoma korisna istraživanja u toj oblasti. Prije toga je, u saradnji s prof. K. Hanjalić, na Mašinskom fakultetu Sarajevo uspostavio još dvije eksperimentalne linije: a) za istraživanje mogućnosti primjene detonaciono-impulsnih talasa na čišćenje ogrijevnih površina tokom pogona energetskih i industrijskih kotlova velike snage i b) za istraživanje i razvoj gorionika za pulzirajuće sagorijevanje gasovitog goriva (i sprašenog uglja) uz analizu mogućnosti primjene. Rezultati istraživanja detonaciono-impulsnog postupka čišćenja su pretočeni u vlastito tehničko-tehnološko rješenje, koje je (s K. Hanjalić) patentirano, i koje se tokom duže od dvodecenijske redovne primjene (3 puta dnevno) u pogonu dva kotla TE Kakanj, praktično u potpunosti dokazalo, uštedivši u tom periodu na pogonskim troškovima u TE Kakanj oko 60 miliona KM. Pomenuti patenti su citirani više od 50 puta u svim značajnijim patentnim zavodima u svijetu i u bazi SCOPUS.

Objavio zapažen broj naučno-istraživačkih radova u priznatim međunarodnim časopisima i zbornicima međunarodnih naučnih konferencija, koautor je dva univerzitetska udžbenika, poglavlja u još pet knjiga, jedne monografije i bio je kourednik dvije knjige posebnih izdanja ANUBiH-a. Član je naučnih savjeta i stalni recenzent više međunarodnih naučnih konferencija (SDEWES, SEE SDEWES, INFUB) i časopisa (Energy, Applied Energy i drugi). Bio je član ili rukovodilac tima za realizaciju više naučno-istraživačkih (i stručnih) projekata (6 međunarodnih) i član je više domaćih i međunarodnih naučno-stručnih udruženja, među kojima i član Nadzornog odbora Adria Section of Combustion Institue, ASCI (2013–2017).

Dobitnik je više nagrada i priznanja: Zlatna značka TE Kakanj (1990), Medalja rada Predsjedništva SFR Jugoslavije (1988), Nagrada za najbolji rad na Konferenciji SDEWES, Ohrid (2012), Plaketa za doprinos razvoju i širenju ugleda Mašinskog fakulteta Sarajevo (2014).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje tehničkih nauka izabran je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…