Ko je na web-stranici: 56 gostiju i nema prijavljenih članova

Hazim Hrvatović

hrvatovic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Hazim Hrvatović rođen je 1955. godine u Hrvatima kod Lukavca. U Lukavcu završava osnovnu školu i gimnaziju. Na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli diplomira 1978. godine na Odsjeku za primijenjenu geologiju – smjer ekonomska geologija. U Institutu za geologiju, sa sjedištem na Ilidži zapošljava se 1979. godine. U periodu od 1979. do 1986. godine, radi na istraživanju boksita u Hercegovini, nuklearnih mineralnih sirovina na području srednje i sjeveroistočne Bosne, olova, cinka i barita na području Vareša, kobalta u Gornjim Živinicama, detaljnom geološkom kartiranju za projekte istraživanja mangana na području Kotor Varoši i antimona u Čemernici kod Fojnice. Kao član ekipe učestvovao je u realizaciji dvije naučno-istraživačke studije iz oblasti nuklearnih mineralnih sirovina te silicijskih mineralnih sirovina u Bosni i Hercegovini.

Od 1987. do 1989. godine rukovodi makroprojektom Nova geološka karta Bosne i Hercegovine, razmjere 1:10000. Tokom rada na ovom projektu, na području Srednjobosanskoga škriljavog gorja i Prače, terenski je prikupio podatke i izvršio njihovu interpretaciju u vidu geološke karte i izradu Tumača za površinu od 750 km2.

U martu 1990. imenovan je za tehničkog direktora Geoinstituta na Ilidži, 1992. za direktora Zavoda za geološka istraživanja Republike Bosne i Hercegovine, 1994. za šefa grupe za geološku kartu, a od 1995. do 2005. direktor je Zavoda za geologiju. Nakon formiranja Federalnog zavoda za geologiju 2005. godine imenovan je za direktora gdje ostaje do penzionisanja 2020. godine. U periodu od 1996. do 2004. učestvovao je u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima: Geološka karta Evrope 1:5 miliona, Procjena zagađenja ekosistema iz otpadnih materijala stvorenih ratnim djelovanjem u području bivše Jugoslavije i Studija antropogenog zagađenja nakon rata i utvrđivanje mjera za zaštitu nacionalnog parka Plitvice i regije Bihać na graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U istom periodu učestvovao je u izradi geoloških karata za projekte istraživanja geotermalne energije i izgradnje infrastrukturnih objekata (brana, tunela i putova) i projekata: Hidrogeološka istraživanja mineralnih i termomineralnih voda na Ilidži, Istraživanje tehničkog i arhitektonsko-građevinskog kamena u FBiH i projektima obnove kulturno-historijskog naslijeđa kao što su Stari most u Mostaru i džamija Ferhadija u Banjaluci.

U periodu od 2005. do 2020. godine, učestvovao je u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima iz oblasti seizmotektonike, geohemije poljoprivrednog tla Evrope, geohemije mineralnih voda Evrope, geotermalne energije dunavskog regiona, biostratigrafskog istraživanja geološke granice permtrijas i tektonike u Dinaridima, izradi strategija i strateških dokumenata iz oblasti istraživanja mineralnih sirovina i podzemnih voda u FBiH, komparativnih prednosti FBiH za razvoj naučno-istraživačkog rada i pokretanju Projekta istraživanja nafte i plina na području Federacije BiH.

Završio je specijalizaciju iz oblasti strukturne geologije 1995. i odbranio doktorsku disertaciju 1997. godine na Rudarskogeološko-građevinskom fakultetu u Tuzli.

Na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli 1993. godine izabran je za asistenta na nastavnom predmetu Geološko kartiranje. Docent je na predmetima Geološko kartiranje i Strukturna geologija na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli od 1999, a od 2006. vanredni profesor na istim predmetima. U zvanje redovnog profesora, za naučnu oblast Geologija, izabran je 2012. na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli.

Redovni je član Znanstvenog vijeća za naftu HAZU, član Udruženja geologa BiH (bio predsjednik), urednik i član uredništva domaćih i međunarodnih naučnih časopisa. Recenzent je radova međunarodnih naučnih časopisa, univerzitetskih udžbenika, naučnih monografija, studija, projekata i elaborata.

Mentor je disertacija, magistarskih i diplomskih radova, predsjednik/član komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova.

Autor je 2 univerzitetska udžbenika i 4 monografije; autor/koautor 12 monografija, urednik 6 knjiga, 4 poglavlja u knjigama, 7 vodiča za međunarodne naučne konferencije, i 229 radova u časopisima i zbornicima kongresa i konferencija. Prema bazi podataka Web of Science Core Collection (17. 01. 2024.) ima citata je 1637 (h-indeks 24), bazi podataka Scopus ima 1732 citata (h-indeks 23) i bazi podataka Google Sholar 3420 citata (h-indeks 33, i10 indeks 59).

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka izabran je 2018. godine. Direktor je Centra za istraživanje i održivi razvoj krša ANUBiH od 2020. i član Odbora za prirodne resurse ANUBiH.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…