Ko je na web-stranici: 31 gostiju i nema prijavljenih članova

Mile Babić

babic

 

DETALJNA BIOGRAFIJA  |  BIBLIOGRAFIJA

 

Mile Babić rođen je 1947. godine u Družnovićima kraj Prozora. U rodnom kraju 1961. završio je osnovnu školu, u Visokom 1965. Franjevačku klasičnu gimnaziju te je iste godine u Kraljevoj Sutjesci stupio u novicijat Franjevačke provincije Sv. Križa. Godinu dana kasnije upisao je filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Nastavio je studirati u austrijskom Innsbrucku, a diplomu je stekao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1974. obranivši radnju Sloboda u Hegelovoj Fenomenologiji duha. Za svećenika je zaređen 1973. u Wattensu kraj Innsbrucka. Godine 1977. obranio je radnju pod naslovom Kršćanstvo kao apsolutna religija u Hegelovoj Filozofiji religije i postigao stupanj magistra znanosti, a doktorsku disertaciju pod naslovom Himan Fil 2,6–12 u kristologiji Teodoreta Cirskoga obranio je 1987. Oba je poslijediplomska gradusa iz teologije postigao na zagrebačkom KBF-u.

Godine 1988. magistrirao je iz filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu tezom Sloboda i jedinstvo u Hegelovoj Filozofiji prava. Neposredno prije početka krize socijalističke Jugoslavije ondje je prijavio doktorat iz filozofije, ali rat i samoborski egzil Franjevačke teologije od 1992. do 1997. kao i doba poratne konsolidacije, odložili su dovršenje planiranoga doktorata i njegovu obranu do 2009. Te je godine postigao drugi doktorat obranivši tezu Metafizičko utemeljenje politike u Hegelovoj Filozofiji prava. Uz filozofiju i teologiju studirao je hrvatsko-srpski jezik i povijest jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu od 1974. do 1978. te je i taj studij uspješno dovršio radnjom Poezija Dobriše Cesarića.

Od 1977. zaposlen je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu kao profesor Filozofije i Teologije. Osim redovnoga posla na Franjevačkoj teologiji predavao je u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Religijske studije, 2007–2012. i na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru od 2007. do 2014.

Jedan je od utemeljitelja zbornika Jukić i njegov glavni urednik (1972. i ponovno od 1982. do danas). Član je uredništva časopisa Forum Bosnæ od 2006, član uredničkoga vijeća časopisa Bosna franciscana od 1993. i član uredništva međunarodnoga teološkog časopisa Concilium (koji izlazi na šest jezika) od 2013. Sudjelovao je u pokretanju listova Svjetlo riječi i Zajedno, bio je glavni i odgovorni urednik dvotjednika za kulturu i politiku Obzor (1991).

Do danas je sudionik dijaloga s drugim religijama, a prije toga s ateistima, posebno s marksistima, te sudionik rasprava o miru i akcija za mir i diskusija o ljudskim pravima. Djelovao je kao propovjednik, ispovjednik i vjeroučitelj diljem Franjevačke provincije Bosne Srebrene te je ostao do danas aktivan u pomaganju bližnjima.

Uz golem broj znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćoj i inozemnoj periodici sudjelovao je na domaćim i inozemnim simpozijima i kolokvijima o filozofskim i teološkim pitanjima (Austrija, Hrvatska, Njemačka, Italija, Mađarska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Francuska, Brazil, Filipini, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Švicarska).

Nekadašnje i aktualne aktivnosti u različitim organizacijama: savjetnik na TV Sarajevo u jednom mandatu i stručni saradnik serije na TVSA pod naslovom Franjevci čuvari tradicije; aktualni savjetnik za religiju Socijaldemokratske partije BiH; sudionik u projektu Pedagogija traume u organizaciji Sveučilišta Harvard i sarajevskoga Univerziteta 2000–2001; aktivan sudionik seminara o traumi i pomirenju koji je organizirao Kruh sv. Ante u saradnji s Franjevačkom teologijom; voditelj zagrebačke filijale Kruha sv. Ante za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini 1992–1993; aktivan sudionik s vlastitim prijedlozima u raspravama o predavanju vjeronauka u školama.

Članstva: član izdavačke redakcije Polis (za filozofska djela), član komisije za reformu političkog sistema CK SRBiH do 1992; delegat u Saveznoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije; član Udruženja katoličkih vjerskih službenika u SRBiH; član Centra za filozofska istraživanja ANUBiH-a do početka 1992; voditelj Odjela za dijalog s drugim religijama Franjevačkoga instituta za kulturu mira u Splitu, 1998–2009. Član je uredništva međunarodnoga teološkog časopisa Concilium od 2013. (koji izlazi na engleskom, njemačkom, španjolskom, portugalskom, talijanskom i hrvatskom u nakladi od preko 22.000 primjeraka).

Za svoje znanstveno, općekulturno i društveno djelovanje dobio je sljedeća priznanja i nagrade: knjiga Eranistes proglašena je nacionalnim projektom u Hrvatskoj 2005; prijevod knjige O miru među religijama Nikole Kuzanskoga nagrađen nagradom Fondacije za izdavaštvo FBiH 2005; nagrada Isa-beg Ishaković, kategorija Nauka, 2010; nagrada Udruženja izdavača i knjižara BiH za najbolje naučno-stručno djelo u 2010. godini (čiji je izdavač IKD University Press d.o.o. Sarajevo) za djelo Hegelova filozofija prava; knjiga Hegelova filozofija prava uvrštena među udžbenike Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu; nagrada Sloboda za izvanredan doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobodu u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu, 2005. (Međunarodni centar za mir, Sarajevo); priznanje za predavanje održano na međunarodnoj konferenciji Conciliuma u Manili (Filipini) 2017. koje su dodijelili Adamson University i St. Vincent School of Theology; povelja Zlatna Ahdnama koju je dodijelilo Bosansko-tursko prijateljstvo Bosfor, 2017.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Odjeljenje humanističkih nauka izabran je 2018. godine.

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…