Ko je na web-stranici: 29 gostiju i nema prijavljenih članova

Informacija sa sjednice Odbora za pravne nauke

Odbor za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH

Novosti i događanja
Ostvarivanje socijalnih prava u Bosni i Hercegovini

Na sjednici Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH, u okviru tematskog plana rada za 2016. godinu, 1. juna 2016. godine, razgovarano je o ostvarivanju socijalnih prava u Bosni i Hercegovini. Pisani referat pod naslovom Univerzalni i regionalni standardi u primjeni socijalnih prava – ustavnopravni aspekt“ članice Odbora - prof. dr Jasminke Gradaščević-Sijerčić bio je okvir za otvaranje diskusije o ostvarivanju socijalnih prava u BiH. U diskusiji su razmatrana pitanja: ustavnog okvira socijalnih prava u BiH s posebnim osvrtom na odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava, te primjene univerzalnih  i regionalnih standarda koji obavezuju BiH u svjetlu  socijalnih  prava. Razgovor o primjeni socijalnih prava je vođen s namjerom da bude podsticaj osmišljavanju i vođenju djelotvorne politike  vezane za ostvarivanje  prava  namijenjenih  zadovoljavanju socijalne sigurnosti  građana,  kao i  afirmisanju socijalne kohezije i solidarnosti.

Oslonom na korištenu literaturu i praksu Ustavnog suda BiH izveden je zaključak da država ne može koristiti odredbe „progresivne realizacije prava“ kao okvir za nepoštovanje socijalnih prava pošto je svaka država koja je preuzela obaveze iz „progresivne realizacije prava“, obavezna obezbijediti jačanje, a ne nazadovanje ovih prava kao i garantovati nediskriminaciju, te  dati prioritet ispunjenju minimalnog  nivoa svakog prava. Ostvarivanje socijalnih prava je međusobno čvrsto uvezano sa: međunarodnim standardima, odnosno sa državnim zaštitnim zakonodavstvom i načelom jednakosti u mogućnostima ili tretmanu (zabrana diskriminacije).

Zaključeno je da iako je Bosna i Hercegovina ratifikovala i preuzela obaveze iz mnoštva međunarodnih izvora kojima se osigurava poštovanje, zaštita i ispunjenje i socijalnih prava, ova prava nisu osigurana bez diskriminacije na njenom cijelom teritoriju. Pravni okvir primjene univerzalnih i regionalnih standarda u kontekstu socijalnih prava u BiH sadržan je u zakonima i politikama na osnovu kojih se ostvaruju ova prava. Osnovni tip prepreka u pristupu socijalnim pravima u BiH vezuje se za: nepreciznost u definisanju socijalnih prava, ograničavanje prava na određene kategorije građana, praznine u mreži socijalne zaštite, nepostojanje temeljnih pragova i minimalnih standarda, te neravnotežu između sadržaja odredbi i potreba koje treba zadovoljiti. Konačno, samo usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima automatski ne garantuje i poštovanje i osiguranje socijalnih prava.

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
  • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
  • Tel: +387 33 560 700
  • Fax: +387 33 560 703
  • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…