Ko je na web-stranici: 49 gostiju i nema prijavljenih članova

OBAVIJEST o pokretanju procedure za izbor novih članova radnog sastava ANUBiH

anu memo


Broj: 02-01-2-129-4/18

Datum: 14. 3. 2018. godine

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, na osnovu člana 12. Zakona o Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sl. list SR BiH 40/75. i izmjene i dopune, Sl. list SRBiH 3/81. i Sl. list RBiH 15/94), člana 16. Statuta Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ANUBiH, Sl. list RBiH 33/94) i Odluke Predsjedništva ANUBiH od 14. 3. 2018. godine, d a j e

O B A V I J E S T

o pokretanju procedure za izbor novih članova radnog sastava Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH)

I Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine raspisuje javni poziv za izbor novih članova radnog sastava u:
 1. Odjeljenje društvenih nauka (prema Frascati klasifikaciji oblast društvenih nauka) – 1 član

 2. Odjeljenje humanističkih nauka (prema Frascati klasifikaciji oblast humanističkih nauka) – 2 člana

 3. Odjeljenje tehničkih nauka (prema Frascati klasifikaciji oblast tehničko-tehnoloških nauka) – 2 člana

 4. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka (prema Frascati klasifikaciji oblast prirodnih nauka i oblast poljoprivrednih nauka) – 2 člana

 5. Odjeljenje umjetnosti – 2 člana

II Uvjeti za izbor novih članova radnog sastava

1. Prema članu 13. Statuta ANUBiH:

a) za redovnog člana (akademika) – bira se istaknuti naučni radnik, odnosno umjetnik, državljanin Bosne i Hercegovine, koji ima prebivalište i djeluje na teritoriji BiH, čiji rezultati u oblasti nauke, odnosno umjetnosti, predstavljaju visoko dostignuće i uživaju opće priznanje;

b) za dopisnog člana – bira se naučni radnik, odnosno umjetnik, državljanin Bosne i Hercegovine, koji ima prebivalište i djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine te se ističe značajnim naučnim, odnosno umjetničkim rezultatima.

2. U skladu s članom 9. Zakona o ANUBiH i članom 13. Statuta ANUBiH, a prema članu 6. Poslovnika o izboru članova ANUBiH, kandidati za izbor u članstvo ANUBiH predlažu se na osnovu kriterija izvrsnosti:

za oblast nauke:

 • da kandidat posjeduje djelo koje predstavlja značajan doprinos naučnoj oblasti u kojoj kandidat radi;

 •  da je svojim djelom ili radom otvorio nove pravce naučnih istraživanja;

 •  da su mu njegove aktivnosti donijele afir­ma­ciju u domaćoj i/ili međunarodnoj naučnoj javnosti;

 •  da je dobio priznanje za svoja naučna dostignuća;

 •  da je obavljao značajne funkcije u naučnim or­ganizacijama i tijelima u zemlji i/ili u inostranstvu;

 •  da je bio pozivan da učestvuje u rješavanju krupnih naučnih i stručnih problema;

 •  da je imao uticaj na organizaciono, prog­ramsko i kadrovsko usmjeravanje u svojoj naučnoj oblasti i instituciji;

 •  da su njegova djela objavljivana na stranim jezicima ili prevođena na strane jezike;

 •  da ima značajne kritike o stvaralaštvu, objavljene u domaćim i/ili inostranim publikacijama;

 •  da su njegovi radovi navođeni u domaćim i/ili stranim univerzitetskim udžbenicima;

 •  da se naučni doprinos kandidata primjenjuje u praksi;

 •  da je doprinio odgoju naučnih kadrova;

za oblast umjetnosti:

 •  da se djelo kandidata ističe trajnom umjetnič­kom vrijednošću;
 •  da kandidat posjeduje umjetnička i istraži­vač­ka djela koja su mu donijela afir­maciju u domaćoj i/ili međunarodnoj kulturnoj i umjetničkoj javnosti;

 •  da posjeduje priznanja za umjetnička i istra­ži­vačka dostignuća (nagrade, odlikovanja, članstvo u domaćim i stranim asocijacijama i sl.);

 •  da je obavljao značajne funkcije u umjet­nič­kim i književnim manifestacijama (književ­nim kongresima i simpozijima; izložbama, festivalima i sl.);

 •  da su djela kandidata objavljivana, odnosno izlagana, prevođena, izvođena i sl. i u inostranstvu;

 •  da postoje značajni kritički prikazi o njegovim djelima, objavljeni u domaćim i/ili inostranim publikacijama;

 •  da su djela kandidata uvrštena u domaće i/ili strane univerzitetske udžbenike.

Rangiranje kandidata zavisi od stepena ispunjavanja kriterija u oblasti nauke, odnosno umjetnosti.

3. Predlagač treba za kandidata dostaviti spisak objavljenih radova u časopisima i zbornicima radova obuhvaćenim bazama Web of Science, CC, Scopus i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka u vidu ispisa s interneta – iz baze u kojoj je rad objavljen, fotokopije rada ili separata rada (pri čemu je iz priloženog moguće utvrditi kada je i gdje rad objavljen), uz navođenje baze podataka u kojima je registriran.

 U prilogu ove obavijesti nalazi se spisak baza podataka.

Knjige, druge radove, umjetnička ostvarenja predlagač za kandidata treba dostaviti u skladu s članom 6. Poslovnika o izboru članova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine koji je naveden u tački II 2. ove obavijesti.

Novi članovi radnog sastava Akademije biraju se tajnim glasanjem na Izbornoj skupštini Akademije.

III Obrazloženi prijedlog za izbor redovnih (akademika) i dopisnih članova Akademije, mogu dati:
 1. odjeljenja ANUBiH – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje spadaju u djelokrug odjeljenja;

 2. naučne jedinice ANUBiH (stalni centri, komisije, odbori) – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje spadaju u djelokrug naučnih jedinica;

 3. dva člana ANUBiH – od kojih najmanje jedan mora djelovati u oblasti nauke, odnosno umjetnosti u kojoj kandidat djeluje;

 4. univerziteti – za kandidate iz visokoškolskih organizacija koje se nalaze u njihovom sastavu;

 5. fakulteti i umjetničke akademije – za kandidate iz oblasti nauke, odnosno umjetnosti, koje se izučavaju, odnosno njeguju u tim ustanovama;

 6. naučnoistraživačke ustanove – za kandidate iz oblasti nauke kojima se bave te ustanove;

 7. odgovarajuće organizacije književnika, likovnih umjetnika i kompozitora.

IV Prijedlog za izbor novih članova treba da bude sačinjen na osnovu posebnih kriterija, navedenih u tački II 2. i II 3. Obavijesti. Obim teksta prijedloga može sadržavati maksimalno 50.000 znakova.

Pored prijedloga, kao dokaz državljanstva BiH i prebivališta u BiH za tačke II 1. a. i II 1. b. (redovni i dopisni članovi) potrebno je dostaviti kopiju lične karte i Potvrdu o prijavi prebivališta.

Potvrda o prijavi prebivališta ne može biti starija od tri mjeseca.

Prijedlozi za izbor novih članova radnog sastava ANUBiH dostavljaju se u dva (2) primjerka Predsjedništvu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od dana javnog objavljivanja ove obavijesti – na adresu:

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

S naznakom: Za izbor novih članova ANUBiH

Bistrik 7, 71000 Sarajevo

Prijedlozi koji nisu sačinjeni u skladu sa sadržinom ove obavijesti, kao ni prijedlozi dostavljeni nakon utvrđenog roka, neće biti uzeti u razmatranje. Dostavljeni materijali se neće vraćati podnosiocu.

Izborna skupština ANUBiH biće održana 20. decembra 2018. godine.

IZVOD IZ POSLOVNIKA    |    SPISAK BAZA PODATAKA

70 godina ANU

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
BOSNE I HERCEGOVINE
 • Bistrik 7, 71000 Sarajevo, BiH
 • Tel: +387 33 560 700
 • Fax: +387 33 560 703
 • Email: akademija@anubih.ba

Location

anu mapa

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…