Ko je na web-stranici: 32 gostiju i nema prijavljenih članova

Promocije, pokroviteljstva, pristupna predavanja i ostale aktivnosti

2023.

Pristupna predavanja dopisnih članova ANUBiH-a

 1. Prof. dr. Emira Kahrović Dizajn, razvoj i biološka aktivnost metalnih kompleksa kao potencijalnih antitumornih lijekova: od cisplatina do novih rutenij spojeva.

 2. Prof. dr. Rešid Hafizović pod nazivom Ibn Sinina i Suhraverdijeva epistemološka paradigma u islamskoj filozofiji.

 3. Amir Vuk Zec Prostorne tajne i poruke Sarajeva

 

Promocije

 1. Promocija zbornika radova Leksikologija i leksikografija I s međunarodnog naučnog skupa Leksikografski postupak u različitim tipovima referentnih djela, Centar za leksikologiju i leksikografiju Odjeljenja humanističkih nauka.

 2. Promocija tematskog dvobroja časopisa Dijalog 3-4, 2022, posvećena životu i djelu akademika Abdulaha Šarčevića.

 3. Promocija publikacije Dr. Isak Samokovlija – Život u bijelom mantilu akademika Husrefa Tahirovića održana je u Tuzli 3. 7. 2023, Sarajevu 28. 9. 2023. i u Zagrebu 9. 11. 2023. godine. 

 4. Promocije reprinta knjige Arhitektura Bosne i put u savremeno, autora Juraja Neidhardta i Dušana Grabriana, Bosanska soba Narodnog univerziteta Konjic, 6. 7. 2023. godine i Sarajevo, 6. 12. 2023. godine.

 5. Promocija publikacije Stranputice rane arheologije u Bosni i Hercegovini, autora Adnana Kaljanca, Centar za balkanološka ispitivanja Odjeljenja humanističkih nauka.

 6. Predstavljanje projekta Digitalizacija baštine Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

 7. Promocija publikacije Matematičari akademici Mahmut Bajraktarević, Manojlo Maravić, Branislav Martić, Veselin Perić, Fikret Vajzović, autorice akademkinje Mirjane Vuković.

 8. Promocija knjige akademika Ejupa Ganića Brčko arbitraža (1996–1999.) sjećanja i svjedočenja

 

Pokroviteljstva

 1. Pokroviteljstvo ANUBiH-a 6. kongresu pedijatara u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem.

 2. Pokroviteljstvo ANUBiH-a simpoziju „Reproduktivna medicina po mjeri pacijenta“.

 3. Pokroviteljstvo ANUBiH-a 4. kongresu Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom.

 4. Pokroviteljstvo ANUBiH-a međunarodnoj naučnoj konferenciji Nove tehnologije NT–23 u organizaciji Društva za robotiku Bosne i Hercegovine.

 

2022.

Promocije

 1. Promocija digitalnih baza podataka Grobovi praistorijskih stanovnika Zapadnog Balkana i Građa za rječnik crkvenoslavonskog jezika (projekti Centra za balkanološka ispitivanja).

 2. Promocija knjige Radiologija genitalnog sustava, (Odbor za maligna oboljenja, akademkinja  Lidija Lincender Cvijetić).

 3. Promocija publikacija na bosanskom i engleskom jeziku Kardiovaskularne bolesti i oralno zdravlje – uticaj oralnog zdravlja trudnica na kardiovaskularno zdravlje djece (Cardiovascular diseases and oral health – the impact of pregnant women’s oral health on children’s cardiovascular health), akademkinja Senka Mesihović Dinarević.

 4. Promocija časopisa Dijalog – tematski dvobroj posvećen njemačkom filozofu Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelu u organizaciji Centra za filozofska istraživanja (dopisni član prof. dr. Mile Babić)

 5. Promocija tematskog broja časopisa Dijalog posvećenog 30 godina nezavisnosti i međunarodnog priznanja i prijema Bosne i Hercegovine u OUN

 

Pokroviteljstva

 1. Pokroviteljstvo ANUBiH 3. Kongresu Udruženja pacijenata s alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom (AAA).

 2. Pokroviteljstvo ANUBiH međunarodnoj konferenciji Nove tehnologije NT–22 u organizaciji Društva za robotiku Bosne i Hercegovine.

 3. Pokroviteljstvo ANUBiH 9. Kongresu Kardiologa Bosne i Hercegovine i 5. Kongresu medicinskih sestara/tehničara Bosne i Hercegovine.

 

2021.

Pristupna predavanja dopisnih članova ANUBiH-a

 1. Prof. dr. Isak Karabegović Uloga industrijskih i servisnih robota u implementaciji industrije 4.0

 2. Prof. dr. Senahid Halilović Jezička anketa Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz 1897. godine – prvi lingvogeografski poduhvat na slavenskom Jugu

 3. Prof. dr. Izet Smajević Energetika na raskršću, izazovi i dileme: moje putovanje kroz energetiku

 4. Prof. dr. Hazim Hrvatović Metamorfni kompleks Srednjobosanskoga škriljavog gorja

 5. Prof. dr. Mile Babić Individuum u filozofiji Ivana Dunsa Škota

 6. Prof. dr. Radivoje Mandić Politika planiranja i izgradnje zdravstvenih objekata u Bosni i Hercegovini 1945–1995. i dalje

 

Promocije

 1. Promocija časopisa Acta Medica Academica urednika akademik Husrefa Tahirovića. Promocija se organizira u povodom obilježavanja jubileja 50 godina postojanja časopisa.

 2. Promocija knjige MEHATRONIKA: Modeliranje – Simulacija – Projektovanje (I. Karabegović et al.)

 3. Promocija knjige Service Robots: Advances in Research and Applications, urednika prof. dr. Isaka Karabegovića, dopisnog člana ANUBiH i prof. dr. Lejle Banjanović-Mehmedović

 4. Promocija knjige akademika Mirka Pejanovića Državnost Bosne i Hercegovine u XX i XI stoljeću

 5. Promocija knjige akademika Slave Kukića Sumrak kapitalizma

 

Pokroviteljstva

 1. Pokroviteljstvo ANUBiH 12. danima Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).

 2. Pokroviteljstvo ANUBiH međunarodnoj konferenciji Nove tehnologije NT–21 u organizaciji Društva za robotiku Bosne i Hercegovine.

 

2020.

Promocije

 1. Predstavljanje publikacije Zadržavanje mladih u Kantonu Sarajevo – analiza determinanti i prijedlog strateških mjera kao završnog dijela istoimenog projekta čiji je voditelj akademik Muris Čičić. Projekt je finansiralo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS.

 

Pokroviteljstva

 1. Pokroviteljstvo međunarodnom naučnom simpoziju Neuro-Oncological Aspects in Modern neurosurgery of 21st Centrury u organizaciji Udruženja neurohirurga jugoistične Evrope

 2. Pokroviteljstvo ANUBiH konferenciji SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems — Održivi razvoj energijskih, vodnih i okolišnih sistema) koju organizira SDEWES Hrvatska i Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine

 3. Pokroviteljstvo ANUBiH simpoziju sa internacionalnim učešćem Reproduktivna medicina po mjeri pacijenta u organizaciji MSRM Mostar

 4. Pokroviteljstvo ANUBiH međunarodnoj naučnoj konferenciji Nove tehnologije 2020. – NT 2020 u organizaciji Društva za robotiku BiH

 5. Pokroviteljstvo ANUBiH naučnom skupu Drugi susreti fizičara Bosne i Hercegovine u organizaciji Udruženja fizičara BiH

 

2019.

Promocije

 1. “Religija u raljama politike” autora akademika Ivana Cvitkovića, 8. maj 2019. godine;

 2. Istraživačka studija “Sarajevo – grad i regija u vremenu i prostoru”, Odje­ljenje društvenih nauka, 26. juni 2019.

 3. “Prašume Bosne i Hercegovine – fotomonografija”, povodom Svjet­skog dana prašuma, Odbor za prirodne resurse Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka i Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federa­cije BiH, 12. septembar 2019. godine

 4. “Juraj Neidhardt, arhitekt, urbanist, teoretičar, pedagog, publicist” autora Ibrahima Krzovića i Tomislava Premerla, 5. novembar 2019. godine

 5. “Studija o emigracijama: Bosna i Hercegovina”, Centar za sistemska istraživanja Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja tehničkih nauka, 23. decembar 2019. godine.

 

Izložbe

 1. 11. aprila 2019. godine u Likovnom salonu Makedonske akademije nauka i umjetnosti u Skoplju svečano je otvorena izložba “Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine likovni umjetnici”. Ova izlož­ba je jedan od zajedničkih projekata u okviru potpisanog Sporazuma o međunarodnoj saradnji između Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) i Makedonske akademije nauka i umjetnosti (MANU). Izložba je trajala do 22. aprila 2019. godine.

 2. 24. oktobra 2019. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena je izložba “Članovi Makedonske akademije nauka i umjetnosti – likovni umjetnici”. Izložba je organizovana kao nastavak međuakade­mijske saradnje između Makedonske akademije nauka i umjetnosti i Aka­demije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je trajala do 4. novembra 2019. godine.

 

Pristupna predavanja

 1. Dopisna članica Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH Marina Kat­nić-Bakaršić: “Stilistika u 21. stoljeću: od ‘lingvističke pepeljuge’ do kri­tičke diskursne discipline”, 18. juni 2019. godine

 2. Dopisni član Odjeljenja humanističkih nauka ANUBiH Blagoje Gove­darica: “Kultna kolica s Glasinca: primarni nalaz bosanskohercegovačke arheologije”, 25. septembra 2019. godine

 3. Dopisni član Odjeljenja umjetnosti ANUBiH Slobodan Blagojević: “Lir­ska slika Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas”, 10. oktobra 2019. godine

 4. Dopisni član Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH Rifat Hadžiselimović: “Genetika naroda – analiza slučaja BiH: činjenice, zablu­de i mitovi”, 16. oktobar 2019. godine

 5. Dopisni član Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH Fikret Čaušević: “Finansijska globalizacija, ekonomski rast i otvorena pitanja ekonomske nauke”, 6. novembar 2019. godine

 

Pokroviteljstva

 1. Promocija knjige “Spinal Cord Tumors”. Arnautovic KI, Gokaslan ZL, urednici. Springer 2019, 24. juna 2019. godine

 2. Međunarodna konferencija “Nove tehnologije 2019“, 27–29. juni 2019. godine, Sarajevo

 3. 4. međunarodna konferencija “Multi-scale computational methods for solids and fluids – ECCOMAS MSF 2019”, Sarajevo, 16–18. 9. 2019. godine

 4. Međunarodni naučni skup “Prijelomne godine bosanskohercegovačke prošlosti”, u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 22. i 23. novembar 2019. godine

 5. Regionalni simpozij “Planiranje kvaliteta zraka u gradovima”, u organi­zaciji Udruženja konsultanata Bosne i Hercegovine, 9–11. oktobar 2019. godine

 6. Mediteranski forum “Sarajevo–Dubrovnik constellation”, u organizaciji SSST, 25. i 26. oktobar 2019. godine

 7. Simpozijum “17. psihijatrijski dani Bosne i Hercegovine” sa međunarod­nim učešćem, u okviru kojeg je održan i Drugi simpozij za dječiju i ado­lescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem pod naslovom “Liječenje u psihijatriji: aktuelnosti i dileme”, Tuzla 25. i 26. oktobar 2019. godine

 

2018.

Promocije

 1. U okviru obilježavanja Svjetskog dana šuma Odbor za prirodne resur­se OPMN ANUBiH u saradnji s Katedrom za zaštitu šuma i urbanog zelenila Šumarskog fakulteta organizirao je promociju knjige Atlas simptoma štetnih faktora na plemenitim lišćarima i voćkaricama u šumama Bosne i Hercegovine (20. marta 2018. godine).

 2. Promocija knjige Posljednji poziv u pomoć dopisnog člana ANUBiH prof. dr. Slave Kukića održana je 19. septembra 2018. godine. Promotori su bili Esad Bajtal i Enver Kazaz.

 

Pokroviteljstva

 1. Međunarodna konferencija “Nove tehnologije 2018”, Sarajevo (28–30. juni 2018. godine).

 2. Prvi simpozij za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem “Zanemarivanje i drugi problemi djece i omladine u savremenom društvu: psihičke posljedice” u organizaciji Udruženja za dje­čiju i adolescentnu psihijatriju u Bosni i Hercegovini i Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli (6–7. jula 2018. godine).

 3. 8. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine i 4. kongres medicinskih sestara/ tehničara Bosne i Hercegovine, Sarajevo (20–23. septembar 2018. godine).

 

2017.

Promocije

 1. Promocija Atlasa šumske vegetacije i dendroflore Bosne i Hercegovine i su­sjednih područja u

 2. Povodu Svjetskog dana šuma (21. marta 2017. godine).

 3. Promocija Sabranih djela Veselka Koromana (21. marta 2017. godine).

 4. Promocija izdanja Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH: Izvori za hi­storiju

 5. Srednjovjekovne Bosne I (Ispisi iz knjiga zaduženja državnog arhiva u Dubrovniku 1365–1521), autora prof. dr. Esada Kurtovića, i Godišnjaka/ Jahrbucha, knjiga/Band 45 (20. septembra 2017. godine).

 6. Promocija Zbornika radova s Okruglog stola “Geopolitičke promjene u svi­jetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine” (26. septembra 2017. godine).

 7. Promocija prevoda knjige Zimzeleni jezik (Evergreen tongue), autora Ali­je H. Dubočanina, publikovane u okviru projekta “Edicija – Međunarodna afirmacija savremene književnosti Bosne i Hercegovine” (20. oktobra 2017. godine).

 8. Promocija knjige iz edicije Posebna izdanja ANUBiH: Demografske i etnič­ke promjene u BiH (7. decembra 2017. godine).

 

Pokroviteljstva

 1. Bibliotekam pod nazivom “Prezentacija zbirke Centra za balkanološka ispitivanja” (8. septembra 2017. godine).

 2. Svečano otvorenje adaptirane čitaonice Biblioteke ANUBiH (27. decembra 2017. godine). Čitaonica Biblioteke ANUBiH adaptirana je u toku 2017. go­dine sredstvima dodijeljenim na Javnom pozivu Federalnog ministarstva ob­razovanja i nauke, čime su stvoreni uslovi za proširenje kapaciteta u pružanju bibliotečkih usluga širokom krugu korisnika iz akademske zajednice.

 

2016.

Promocije

 1. Promocija knjige Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, rat, genocid i izgon u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, autora prof. Arnolda Suppana (27. 4. 2016) – Odbor za istorijske nauke;

 2. Promocija Zbornika radova s konferencije Daytonski mirovni sporazum i buduć­nost Bosne i Hercegovine (6. 10. 2016);

 3. Promocija knjige prof. Roberta Donie pod naslovom Radovan Karadžić; Ar­hitect of the Bosnian Genocide, Cambridge university press, London; New York 2015 (30.11.2016);

 

Pokroviteljstva

 1. Pokroviteljstvo ANUBiH na Kongresu kardiologa i angiologa BiH

 2. Pokroviteljstvo ANUBiH za konferenciju Nove tehnologije 2016.

 

2015.

Promocije

 1. ANUBiH je 23. aprila bila domaćin promocije knjige “Metodologija znanstvenog rada” čiji je autor dopisni član Slavo Kukić. Promotori knjige su bili prof. dr. Srđan Vukadinović i prof. dr. Damir Kukić.

 2. Odjeljenje humanističkih nauka i Odbor za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine su organizovali predstavljanje knjige Charles Ingrao “Habsburška monarhija 1618–1815.” (prevod Gojko Mišković; Novi Sad: Centar za Regionalizam; Beograd: Zadruga Res Publica : Mostart, 2014 (Beograd : Fleš/Mostart)). Promotori su bili prof. dr. Zijad Šehić, doc. dr. Amila Kasumović, dr. Milivoj Bešlin, dr. Gojko Mišković. Predstavljanje knjige je održano 15. juna 2015. godine.

 3. Pod pokroviteljstvom Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, 9. oktobra 2015. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige “Radiologija urinarnog trakta”. Autori/ce: Lidija Lincender- Cvijetić, Sabina Prevljak, Sandra Vegar-Zubović, Suad Jaganjac. Promotorica je bila akademkinja Senka Mesihović-Dinarević.

 4. Odjeljenje umjetnosti zajedno sa suizdavačem Matica hrvatska u Sarajevu je organiziralo promociju monografije “Članovi akademije nauka i umjetnosti bosne i hercegovine – likovni umjetnici i arhitekti” drugo dopunjeno izdanje Sarajevo, 2015. Promocija je u saradnji s Maticom hrvatskom održana u Sarajevu u 20. oktobra/listopada 2015. godine u Galeriji BiH.

 5. Centar za balkanološka ispitivanja je organizovao promociju knjige “Lične zabilješke generala Oskara Potioreka o unutrašnjopolitičkoj situaciji u Bosni i Hercegovini” koja je publikovana u okviru serije Građa ANUBiH. Urednici izdanja su akademik Dževad Juzbašić i prof. dr. Zijad Šehić. Promocija je održana 18. novembra/studenog 2015. godine. Promotori knjige su bili prof. dr. Arnold Suppan, prof. dr. Marko Karamatić i prof. dr. Zijad Šehić, dok je voditelj promocije bio akademik Dževad Juzbašić.

 

Pokroviteljstva

 1. U skladu s molbom Udruženja za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, a na prijedlog Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je bila pokrovitelj I konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu u Bosni i Hercegovini koja je održana od 13–15. marta 2015. godine. Učesnike Konferencije ispred ANUBiH je pozdravila dopisna članica Mirsada Hukić.

 2. U tehnološkom parku “Intera” u Mostaru 24. i 25. aprila 2015. godine, u organizaciji Društva za robotiku Bosne i Hercegovine i pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, održana je druga međunarodna konferencija “Nove tehnologije NT-2015”.

 3. Naučni i organizacioni odbor konferencije Nove tehnologije NT-2015 dodijelili su Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine posebno priznanje za pokroviteljstvo i značajan doprinos transferu nauke i novih tehnologija u proizvodnom i tehnološkom razvoju.

 4. Jevrejska zajednica BiH i Jevrejske opštine Sarajevo su od 12–13. oktobra. 2015. godine organizovali naučnu konferenciju “Bosna i Herecgovina i jevreji 1565–2015. godina”. U skladu s pozitivnim stavom Odjeljenja humanističkih nauka, ANUBiH je prihvatila pokroviteljstvo navedenog skupa. Učesnike Konferencije je ispred ANUBiH pozdravio predsjednik, akademik Miloš Trifković.

 5. Na prijedlog Odjeljenja medicinskih nauka, ANUBiH je usvojila molbu Udruženja neurohirurga BiH za pokroviteljstvo “Drugog kongresa društva neurohirurga Jugoistočne Evrope”, koji je održan od 22. do 25. oktobra 2015. godine. Kongres je ispred ANUBiH pozdravila akademkinja Senka Mesihović-Dinarević.

 6. Na trideset četvrtoj sjednici Izvršnog odbora održanoj 30. 10. 2015. godine zaključeno je da se povlači pokroviteljstvo ANUBiH nad Rječnikom bosanskog jezika autora Dževada Jahića, zbog grubih povreda uslova pod kojim je prvobitno pokroviteljstvo dato. Sve bliže informacije kao i Odluka o povlačenju pokroviteljstva se mogu naći na web stranici ANUBiH.

 7. U organizaciji Udruženja dječijih hirurga Bosne i Hercegovine, Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Klinike za dječiju hirurgiju UKCS, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te Pedijatrijskog edukativnog centra Sarajevo – PESCS kao suorganizatora, od 19–20 novembra je održan “II kongres dječijih hirurga sa međunarodnim učešćem”. ANUBiH je bila pokrovitelj navedenog Kongresa te je učesnike ispred ANUBiH pozdravila akademkinja Senka Mesihović-Dinarević.

 8. Pod pokroviteljstvom ANUBiH (Odjeljenje umjetnosti) u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine 10. decembra 2015. godine je otvorena izložba slikaĐure Sedera iz Zbirke Franjevačkog samostana Rama-Šćit. Izložba je trajala do 8. januara 2016. godine.

 9. ANUBiH je na osnovu molbe gradonačelnika grada Larissa, Grčka, podržala prijavu grada Larissa, za European Capital of Culture in 2021 – ECOC 2021.

 

2014.

Javne rasprave

Odbor za sociološke nauke Odjeljenja društvenih nauka je u formi proširene sjednice 27. 11. 2014. godine održao javnu raspravu pod nazivom “Siromaštvo i socijalno raslojavanje u BiH”.

 

Promocije

Centar za balkanološka ispitivanja Odjeljenja humanističkih nauka je organizirao promociju časopisa Godišnjak/Jahrbuch br. 42(2013) i br. 43(2014). Promocija je održana 27. 11. 2014. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

 

Pokroviteljstva

ANUBiH je bila pokrovitelj 3. euro-azijskog foruma, koji je održan u Sarajevu od 18. do 22. 8. 2014. godine pod motom “Tradicionalna i zapadna medicina u službi čovječanstva”, u organizaciji Udruženja za rane u Bosni i Hercegovini (URuBiH) u saradnji s Ljekarskom/Liječničkom komorom Kantona Sarajevo i Komorom magistara farmacije Kantona Sarajevo. Forum je bio jedinstveni naučni skup u JI Europi, koji se po treći put održao u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, i kao most povezao uvažene stručnjake Istoka i Zapada, Evrope i Azije, tradicionalnu i zapadnu medicinu.

 

Dan otvorenih vrata

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je organizirala Dan otvorenih vrata koji je održan 26. 3. 2014. godine. Manifestacija je bila otvorena za bosanskohercegovačku javnost u cilju informiranja o aktivnostima i djelovanju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, odnosno približavanja bogate naučne, kulturne i umjetničke djelatnosti Akademije. Predstavljen je rad odjeljenja ANUBiH, zatim široka Izdavačka djelatnost ANUBiH s osvrtom na posebno izdanje ANUBiH Pregled izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 2003–2012. u cilju informiranja javnosti šta radi i šta je postigla ANUBiH. Predstavljen je rad Biblioteke ANUBiH, kao i sadržaj internet stranice ANUBiH. Upriličena je i Izložba odabranih publikacija ANUBiH.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…