Ko je na web-stranici: 132 gostiju i nema prijavljenih članova

Završeni projekti

Strategija djelovanja ANUBiH u periodu od 2015. do 2020. godine

Akademik Miloš Trifković, Odjeljenje društvenih nauka

Nacrt zakona o sistemu i politici razvoja naučnoistraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Akademik Miloš Trifković, Odjeljenje društvenih nauka

Demografske i etničke promjene u Bosni i Hercegovini

Akademik Ivan Cvitković, Odjeljenje društvenih nauka

Koliko se poznajemo?

Akademik Ivan Cvitković, Odjeljenje društvenih nauka

Participacija građana/građanki u odlučivanju o javnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Voditelj projekta akademik Mirko Pejanović, Centar za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka

Lokalni ekonomski razvoj u općinama Kantona Sarajevo: prilike i izazovi nove postkrizne normalnosti.

Akademik Mirko Pejanović, Centar za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka

Sarajevo – grad i regija u vremenu i prostoru 2030

Akademik Mirko Pejanović, Centar za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka

Emigracije u Evropsku uniju: Bosna i Hercegovina

Akademik Muris Čičić, Centar za sistemska istraživanja Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja tehničkih nauka

Zadržavanje mladih u KS – analiza determinanti i prijedlog strateških mjera

Akademik Muris Čičić, Centar za sistemska istraživanja Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja tehničkih nauka

Pretpostavke i pravci unapređenja kvalitete života i kreiranje stimulativnog okruženja za povratinike

Akademik Muris Čičić, Centar za sistemska istraživanja Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja tehničkih nauka

Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini

Akademik Miloš Trifković, Centar za sistemska istraživanja Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja tehničkih nauka

Digitalizacija crkvenoslavenskog rječnika

Dopisni član Blagoje Govedarica, Centar za balkanološka ispitivanja Odjeljenja humanističkih nauka

Digitalizacija baze podataka Grobovi praistorijskih stanovnika Zapadnog Balkana

Dopisni član Blagoje Govedarica, Centar za balkanološka ispitivanja Odjeljenja humanističkih nauka

Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem (ELIS): ekspertni sistem za praćenje i sprečavanje širenja epidemije COVID-19 – završena I faza projekta

Akademkinja Mirsada Hukić, Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, akademkinja Odjeljenja medicinskih nauka

Genetski diverzitet i ekologija Sandfly (Pappataci) virusa u Hercegovini

Akademkinja Mirsada Hukić, Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, akademkinja Odjeljenja medicinskih nauka

Antimikrobna i imunomodulatorna aktivnost odabranih biljnih vrsta prostora Bosne i Hercegovine: mogućnosti i perspektive

Akademkinja Mirsada Hukić, Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije, akademkinja Odjeljenja medicinskih nauka

Geoportal za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa - Epidemiološki lokacijsko-obavještajni sistem – završena I faza projekta

Akademkinja Mirsada Hukić, Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije Odjeljenja medicinskih nauka

Kardiovaskularne bolesti i oralno zdravlje – uticaj oralnog zdravlja trudnica na kardiovaskularno zdravlje djece – završene I i II faza projekta

Akademkinja Senka Mesihović Dinarević, Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka

Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvalitete života osoba starije dobi

Akademkinja Ljerka Ostojić, Odbor za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nauka

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…