Ko je na web-stranici: 100 gostiju i nema prijavljenih članova

Naučne manifestacije

2023.

 • U organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka održan skup Susreti mladih istraživača Kantona Sarajevo iz oblasti tehničkih nauka.

 • U organizaciji Odbora za edukaciju i scientometriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima Odjeljenja medicinskih nauka održan okrugli sto Uticaj scientometrije na nauku i akademsku zajednicu.

 • U organizaciji Odbora za oralno zdravlje Odjeljenja medicinskih nauka održan međunarodni naučni simpozij Dentalna implantoprotetika u znanosti i praksi: sadašnjost i budućnost.

 • Održana naučna konferencija (Ne)moć odgoja i obrazovanja iz krize u krizu: Odgoj za kulturu rizika u organizaciji Odbor za pedagoške nauke Odjeljenja društvenih nauka.

 • U organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka održan međunarodni naučni skup Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma.

 • U okviru obilježavanja Svjetskog dana srca, Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka organizirao je dva predavanja:

  • dr. Mirta Koželj, Medicinski fakultet, Univerzitet Ljubljana, Slovenija, Šef odjela za adultnu kardiologiju UKC Ljubljana, Slovenija - Transition from adolescence to adulthood in congenital heart disease

  • Miroslav Elek, Šef odjela za dječiju kardiologiju, UKC Ljubljana, Slovenija - Hypoplastic left heart syndrome

 • U organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka održana međunarodna naučna konferencija Bazne tehnologije i modeli za implementaciju industrije 4.0.

 • U organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka održani Drugi susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih i matematičkih nauka (STEM).

2022.

 • Održan simpozij povodom obilježavanja međunarodnog Dana šuma, Odbor za prirodne resurse Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka, akademik Vladimir Beus i Šumarski fakultet UNSA.

 • Održana međunarodna naučna konferencija Aplikacija industrije 4.0 - prilika za novi iskorak u svim industrijskim granama u organizaciji Odjeljenja tehničkih nauka.

 • Održan okrugli sto Trideset godina od međunarodnog priznanja države Bosne i Hercegovine i prijema u OUN u organizaciji Odjeljenja društvenih nauka.

 • Održana naučna konferencija u organizaciji Centra za lekisokologiju i leksikografiju Odjeljenja humanističkih nauka Leksikografski postupak u različitim tipovima referentnih djela.

 • Održana naučna konferencija u organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka Aktuelna dostignuća u hematološkoj dijagnostici i terapiji.

 • U organizaciji Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka održana međunarodna naučna konferencija Političko/pravni i zakonski položaj Grada Sarajeva u sistemu lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini: mogućnosti reforme nadležnosti i teritorijalne organizacije.

 • U organizaciji Centra za istraživanje razvoja lokalne i regionalne samouprave Odjeljenja društvenih nauka održan okrugli sto Participacija građana/građanki u odlučivanju o javnim poslovima u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

2021.

 • U organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka održan webinar pod naslovom Dijagnostika u kardiologiji i urođene bolesti srca kod odraslih.

 • U organizaciji Odbora za političke nauke, Odbora za pravne nauke i Odbora za sociološke nauke Odjeljenja društvenih nauka održan naučno-stručni simpozij Reforma izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

 • U organizaciji Odjeljenja društvenih nauka održana međunarodna naučna konferencija Sistem nauke – faktor poticaja ili ograničavanja razvoja.

2020.

 • Održan okrugli sto Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini – problemi i moguća rješenja povodom završetka projekta „Harmonizacija sistema nauke u BiH“. Održavanje skupa organizirano je on-line. Kao rezultat istraživanja objavljene su dvije publikacije Harmonizacija sistema nauke u BiH i Rezultati statističkog istraživanja, koju je u saradnji sa ANUBiH objavio Federalni zavod za statistiku.
 • U organizaciji Odjeljenja društvenih nauka održan naučni skup povodom obilježavanja 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

2019.

 • Simpozij “Neurogerijatrija / neurologija starijeg životnog doba” u orga­nizaciji Odbora za gerontologiju i gerijatriju Odjeljenja medicinskih nau­ka, 21. februar 2019. godine

 • Međunarodna naučna konferencija “75. godišnjica Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću” u organizaciji Odjeljenja društvenih nauka i Odjeljenja humanističkih nauka, 24. i 25. april 2019. godine

 • Međunarodna naučno-kulturološka konferencija “Istoriografija o Bosni i Hercegovini (2001–2017)” u organizaciji Odbora za istorijske nauke Odjeljenja humanističkih nauka, 21. i 22. juni 2019. godine

 • Simpozij s međunarodnim učešćem “Srce i ...” u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2019. u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu pa­tologiju Odjeljenja medicinskih nauka, 30. septembar 2019. godine

 • Naučno-stručno savjetovanje na temu: “Budućnost postojećih i novih termoelektrana u Bosni i Hercegovini u energetskoj tranziciji u EU – potrebe, benefiti, ograničenja” u organizaciji Odbora za energiju, ener­getiku i okoliš Odjeljenja tehničkih nauka i Javnog preduzeća Elektro­privreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (EPBiH), 21. novembar 2019. godine

2018.

 • Skup “Sjećanje na Predraga Matvejevića” povodom prve godišnjice smrti (2. 2. 2017. – 2. 2. 2018. godine) u organizaciji Odjeljenja humanističkih nauka (1. februar 2018. godine)

 • Okrugli sto s međunarodnim učešćem “Melanom”, u organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka (21. aprila 2018. godine)

 • Skup“Unconventional sources of electric energy – photovoltaic and wind power plants” (“Nekonvencionalni izvori električne energije – vjetroelektra­ne i fotonaponske elektrane”) sa pozvanim ekspertima iz Njemačke, Španije, Grčke i Latvije te iz Bosne i Hercegovine, u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva energije, rudar­stva i industrije i uz svesrdnu podršku Tijela za tehničku podršku razmjeni informacija Evropske komisije (TAIEX – Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission) (10. i 11. maja 2018. godine)

 • Međunarodna naučna konferencija “Modern Algebra and Analysis and Their Applications” u organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (20. do 22. septembra 2018. godine)

 • Simpozij “Menadžment u zdravstvu s posebnim osvrtom na kardiovasku­larne bolesti” u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca 2018, u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANU­BiH (24. septembar 2018. godine)

 • Okrugli stol “Tumori centralnog nervnog sistema” u organizaciji Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka (17. novembra 2018. godine)

2017.

 • Održan Naučni simpozij “Fizička, mentalna aktivnost, posebnosti prehrane i kvaliteta života osoba starije dobi” u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (19. aprila 2017. godine)

 • Održan 3. međuakademijski naučni simpozij “Emergentne i reemergentne zoonoze 21. stoljeća” u organizaciji Odbora za izučavanje antimikrobne re­zistencije Odjeljenja medicinskih nauka u saradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Slovenskom akademijom znanosti in umetnosti (28. oktobra 2017. godine)

 • Održana konferencija “Tekovine sociološke tradicije: 100 godina od smrti Emila Durkheima” u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Ambasade Republike Francuske u Bosni i Hercegovini (16. novembra 2017. godine)

2016.

 • Održan Okrugli sto na temu: Izvještaj o konkurentnosti 2015 -2016: refleksije na reformsku agendu u organizaciji EFSA i ANUBiH (21. 1. 2016)

 • Održan naučni simpozij Unapređenje poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kraš­kim, brdskim i planinskim područjima – racionalno korištenje i zaštita u organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (23. 6. 2016)

 • Održana međunarodna naučna konferencija u okviru IUC akademskog pro­grama za 2016/2017. Graduirane strukture u algebri i njihove primjene”, u organi­zaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka (22- 24. 9. 2016)

 • Održan međunarodni simpozij Bolesti mitralne valvule kod djece i odraslih – Svjet­ski dan srca, u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (29. 9. 2016)

 • Održan naučni simpozij Zaštita od jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije, u organizaciji Odjeljenja medicinskih nauka (12. 11. 2016)

2015.

 • Odjeljenje medicinskih nauka, Odbor za kardiovaskularnu patologiju je organizovao Internacionalni naučni simpozij “Fetalna medicina: od Leonarda da Vincija do danas”. Simpozij je održan u srijedu 4. marta/ožujka 2015. godine. U okviru programa Simpozija organizovana je i promocija knjiga udžbenik “Perinatal Medicine” (treće izdanje) autor prof. dr. Asim Kurjak, promotor prof. dr. Zulfo Godinjak i “Dojenje–savjeti za dobar početak”, autorica dr. sci. Emina Hadžimuratović, promotorica akad. prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević

 • Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu je organizovalo Simpozij “Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica”. Simpozij je održan 4. juna 2015. godine

 • Odjeljenje društvenih nauka ANUBiH je organizovalo Međunarodnu naučnu konferenciju “Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočna Evropa) u razvoju međuregionalne i međudržavne suradnje u okviru Dunavske i Jadransko- jonske makroregije”. Konferencija je održana 19. septembra 2015. godine

 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je u okviru obilježavanja Svjetskog dana srca Izbori za zdravo srce za svakoga, i svugdje, 29. septembra 2015. godine organizovao dvosatni program mjerenja krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi, pulsa i saturacije kiseonikom građanima Sarajeva. Manifestacija je održana na Trgu fra Grge Martića – ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu

 • Odbor za oralno zdravlje i Odbor za maligna oboljenja OMN ANUBiH u saradnji sa Stomatološkom komorom Federacije BiH su organizovali Međunarodni naučno-stručni simpozij “Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica”. Međunarodni naučno-stručni simpozij je održan 3. oktobra 2015. godine

 • ANUBiH, Odjeljenje medicinskih nauka, (dopisna članica Mirsada Hukić), HAZU i SAZU su u okviru uspostavljanja saradnje u oblasti mikrobiologije i javnog zdravstva u Zagrebu 15. oktobra 2015. godine organizovali prvi međuakademijski znanstveni simpozij “Emergentne i reemergentne zoonoze 21. stoljeća”. Planirano je održavanje sličnog simpozija 2016. godine u SAZU i 2017. godine u ANUBiH

 • Odjeljenje društvenih nauka i Odjeljenje humanističkih nauka uz podršku BH Telecoma i Centralne banke Bosne i Hercegovine su organizovali Simpozij “Daytonski mirovni sporazum i budućnost bosne i hercegovine”. Simpozij je održan 19. 11. 2015. godine

2014.

 • Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka je organizirao Naučni simpozij “Dječija i adolescentna psihijatrija i psihologija u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive”. Simpozij je održan 5. 4. 2014. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

 • Udruženje kardiovaskularnih hirurga i kardiovaskularnih anesteziologa u BiH je u suorganizaciji s Odborom za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka organiziralo naučni skup “Savremeni pristup u liječenju aorte” koji je održan u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 9. 5. 2014. godine

 • Odbor za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka je u povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, 29. 9. 2014. godine, u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovao naučni simpozij “Stečene bolesti srca”, kao i manifestaciju ispred Katedrale

 • Odbor za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka je organizirao međunarodni naučni simpozij pod nazivom “Tumori štitnjače u kliničkoj praksi” koji je održan 10. 10. 2014. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Herecgovine. Simpoziju je prisustvovao i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusić

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…