Ko je na web-stranici: 48 gostiju i nema prijavljenih članova

Javna predavanja u ANUBiH 2020–2015.

2023.

 • Povodom obilježavanja Svjetskog dana šuma, u organizaciji Odbora za prirodne resurse Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka, održano javno predavanje prof. dr. Tarika Treštića Korisnost gljiva za ekosisteme i ljude.

 • U organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka održano javno predavanje Problem maharama prof. dr. Bobana Veličkovića (Université Paris-Cité).

 • U organizaciji Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka držano javno predavanje dopisnog člana prof. dr. Fikreta Čauševića Deglobalisation and New Economic Order.

 • U organizaciji Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka održano javno predavanje akademika Dejana Miloševića Atonauka – Nobelova nagrada iz fizike za 2023.

2022.

 • Povodom obilježavanja međunarodnog Dana šuma održano javno predavanje Ekološko-uzgojne karakteristike  borova u Bosni i Hercegovini Zdravstveno stanje  šuma borova u Bosni i Hercegovini u organizaciji Odbora za prirodne resurse Odjeljenja prirpodnih i matematičkih nauka i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predavači su bili prof. dr. Osman Mujezinović i doc. dr. Sead Ivojević.

 • Održano javno predavanje Geotermalna energija, potencijal i iskorištenost u Bosni i Hercegovini u organizaciji Centra za istraživanje i održivi razvoj krša Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka.

 • Održano javno predavanje prof. dr. Muhameda Borogovca Neke primjene teorije autoadjungovanih operatora u prostorima pontryagina na generalisane matrične nevannlina funkcije u organizaciji Odjeljenja prirpodnih i matematičkih nauka.

 • Održano javno predavanje prof. dr. Mirne Džamonje Beskonačne stukture: iz matematike u teoretsku informatiku u organizaciji Odjeljenja prirpodnih i matematičkih nauka.

 • Održano javno predavanje prof. dr. Mustafe Kulenovića Evolucioni diskretni dinamicki sistemi u organizaciji Odjeljenja prirpodnih i matematičkih nauka.

 • Povodom Obilježavanja Svjetskog dana srca u organizaciji Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka održano javno predavanje prof. dr. Aide Ramić-Čatak na temu Prevencija i nadzor kardiovaskularnih bolesti iz ugla javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini.

 • U organizaciji Odbora za gerijatriju i gerontologiju Odjeljenja medicinskih nauka održano javno predavanje prof. dr. sc. Nikice Gabrića pod naslovom: Što danas sve možemo operirati na ljudskom oku a prije 30 godina nismo mogli?

2021.

 • U povodu obilježavanja Međunarodne godine krša i pećina održano javno predavanje prof. dr. Lade Lukić-Bilela Biološka i molekularno-biološka valorizacija u procjeni ugroženosti speleoloških objekata u organizaciji Centra za istraživanje i održivi razvoj krša Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka.

2020.

2019.

 • Serija predavanja održanih 21. marta 2019. godine povodom Svjetskog dana šuma:
 • predavanje prof. dr. Osmana Mujezinovića, profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Štetno djelovanje potkornjaka i mjere kontrole u šumama Bosne i Hercegovine,
 • predavanje dr. sc. Kenana Zahirovića, direktora Šumarije Vareš: Uticaj gljiva truležnica na iskorištenje i kvalitet proizvedene drvne mase u četinarskim šumama.
 • Predavanje prof. dr. Mirjane Mavrak, profesorice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i članice Odbora za pedagoške nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Univerzitetski nastavnik 21. stoljeća između znanstvene i nastavne učinkovitosti. Predavanje je održano 2. aprila 2019. godine.
 • Predavanje mr. sc. Davida Kamhija, profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu: O jeziku sefardskih Jevreja. Predavanje je održano 11. juna 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Paula Wachtela, profesora ekonomije i akademskog direktora programa Biznis i politička ekonomija na New York University Stern School of Business: Credit Expansion and Central Banking in the 21st Century. Predavanje je održano 12. juna 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Vlastimila Dlaba, člana Kraljevske akademije nauka Kanade: Glamur kompleksnih brojeva u geometriji i teoriji brojeva. Predavanje je održano 10. septembra 2019. godine.
 • Predavanje prof. dr. Ivana Markešića, profesora na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, naučnog savjetnika u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu i Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, te domaćeg člana ANUBiH: Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini i izbori. Predavanje je održano 8. novembra 2019. godine.

2018.

 • Serija predavanja Sistemski pristup nadzoru kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Predavanja su održana 21. februara 2018. godine.
 • akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, redovna članica ANUBiH i predsjednica Odbora za kardiovaskularnu patologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH: Osvrt na preporuke međunarodne dobre prakse i aktuelnih dokumenata relevantnih međunarodnih organizacija (SZO) u prevenciji, terapiji i nadzoru KV bolesti;
 • dr. Aida Ramić-Čatak, Zavod za javno zdravstvo FBiH: Intervencije sistemskog pristupa prevencije i nadzora KV bolesti u Federaciji BiH;
 • dr. Zaim Jatić, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu: Uloga i značaj tima obiteljske medicine u nadzoru KV bolesti edukacija i praktična iskustva.
 • Predavanje akademika Petera Komjátha, člana Mađarske akademije nauka:  Primjene teorije skupova na bojenja euklidskih prostora. Predavanje je održano 23. februara 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Adnana Efendića, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Etnička homogenizacija BiH: Prosperitet ili siromaštvo. Predavanje je održano 7. marta 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Mihre Taljanović, profesorice radiologije i ortopedske hirurgije, direktorice mišićno-koštanog imaginga Odjela za istraživanje i razvoj medicinskog imaginga Medicinskog fakulteta Univerziteta u Arizoni, Sjedinjene Američke Države i domaće članice ANUBiH: Lakatni zglob - dijagnostika ligamenata i tetiva. Predavanje je održano 5. aprila 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Duška Pavlovića, profesora informacione sigurnosti na Fakultetu informacionih i kompjuterskih nauka Univerziteta na Havajima, Honolulu, USA: Logika provjere i prevare. Predavanje je održano 18. aprila 2018. godine.
 • Predavanje NJ. E. Christiane Hohmann, ambasadorice Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini: Bosna i Hercegovina i približavanje EU – perspektiva i izazov. Predavanje je održano 24. aprila 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Vjekoslava Domljana, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: BiH kao zemlja visokog dohotka - Realnost populizma. Predavanje je održano 25. aprila 2018. godine.
 • Javno predavanje akademika Momira Đurovića, redovnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti: Šta čovječanstvo može očekivati u bliskoj budućnosti? Predavanje je održano 8. maja 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Ante Domazeta, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za ekonomske nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Reindustrijalizacija i deindustrijalizacija BiH - mit ili realnost. Predavanje je održano 6. juna 2018. godine.
 • Predavanje akademika Jakše Barbića, redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:  Odgovornost članova uprave društva kapitala za štetu pričinjenu društvu i članovima društva – građansko-pravni apekti i zaštitne mjere. Predavanje je održano 7. juna 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Gordana Srkalovića, direktora kliničkih istraživanja u Centru za kancer Herbert-Herman Bolničkog sistema Edward E. Sparrow, člana Upravnog odbora Medicinske grupe Sparrow (SMG), kliničkog profesora interne medicine Michigan State univerziteta (MSU) i domaćeg člana ANUBiH: Rak (karcinom) pluća: bolest koja se može spriječiti. Predavanje je održano 19. juna 2018. godine.
 • Predavanje prof. dr. Nerzuka Ćurka, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u sarajevu i člana Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Geopolitički poredak suvremenog svijeta i evropska budućnost Bosne i Hercegovine. Predavanje je održano 17. oktobra 2018. godine.

2017.

 • Predavanje prof. dr. Felixa Ungera, predsjednika Evropske akademije nauka i umjetnosti iz Salzburga: Next Europe and the role of the Balkans. Predavanje je održano 16. marta 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Seada Vojnikovića, profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Prašuma Bosne i Hercegovine. Predavanje je održano 21. marta 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Fikreta Čauševića, profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Globalna ekonomska kriza, ekonomska teorija, finansijska globalizacija i (ne)jednakosti u svijetu. Predavanje je održano 11. maja 2017. godine.

 • Predavanje dr. sc. Vlade Azinovića, profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i člana Odbora za političke nauke Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH: Zov rata u Siriji – bosanskohercegovački kontingent stranih boraca. Predavanje je održano 15. maja 2017. godine.

 • Predavanje akademika Stevana Pilipovića, člana Srpske akademije nauka i umetnosti i profesora matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom sadu: O funkcijama i uopštenim funkcijama. Predavanje je održano 19. maja 2017. godine.

 • Predavanje prof. dr. Šerifa Bešlića, specijaliste radiološke dijagnostike: Savremena radiološka dijagnostika tumora pluća. Predavanje je održano 12. oktobra 2017. godine.

 • Javno predavanje prof. dr. Mile Lasića, profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta  u Mostaru: Europska unija između apokalipse i utopije. Predavanje je održano 9. novembra 2017. godine.

2016.

 • Predavanje NJ. E. Heinricha Maurera, ambasadora Švicarske u Bosni i Hercegovini: What is the DNA of Switzerland? Predavanje je održano 26. aprila 2016. godine.

 • Predavanje prof. dr. Roberta Donie, profesora historije na Univerzitetu u Michiganu, USA: A Distant Lense: The History of Bosnia and Herzegovina Through American Eyes. Predavanje je održano 1. decembra 2016. godine.

 • Predavanje prof. dr. Zijada Durakovića, profesora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Kako i zašto čovjek stari – izazovi našeg vremena. Predavanje je održano 28. aprila 2016. godine.

2015.

 • Predavanje Nj. E. Malaya Mishre, ambasadora Republike Indije za Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu: Shifting of focus to India and Asia in the present century. Predavanje je održano 16. marta 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Siniše Maleševića, profesora sociologije na Univerzitetu College, Dablin, Irska i domaćeg člana ANUBiH: Historijska sociologija i budućnost rata. Predavanje je održano 20. aprila 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Dubravka Lovrenovića, profesora Filozofksog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dopisnog člana ANUBiH: Dubrovačko-bosanski odnosi u srednjem vijeku. Predavanje je održano 24. aprila 2015. godine.

 • Predavanje prof. dr. Ognjena Bonaccija, profesora Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu: Negativni antropogeni uticaji na režim voda u kršu. Predavanje je održano 29. oktobra 2015. godine.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…