Novosti

ANUBiH - Novosti

Informacija o održanoj promociji novoizabranih članova akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održala je 7. marta 2019. godine svečani javni skup povodom promocije novoizabranih članova. Promociju su vodili članovi Izvršnog odbora ANUBiH. U radni sastav ANUBiH promovirano je 10 novih redovnih članova (akademika) i 11 novih dopisnih članova. Izvan radnog sastava ANUBiH promovirano je 7 domaćih i 5 inostranih članova. Novoizabrani članovi ANUBiH u četiri kategorije su:

 75a

Redovni članovi

 1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo
 2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija
 3. Dževad Karahasan, književnost
 4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija
 5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija
 6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija
 7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo
 8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika
 9. Mirjana Vuković, prirodne i matematičke nauke – matematika
 10. Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina

32a

Dopisni članovi

 1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija
 2. Slobodan Blagojević, književnost
 3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija
 4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija
 5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika
 6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika
 7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija
 8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo
 9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika
 10. Radivoje Mandić, arhitektura
 11. Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo

47a

Domaći članovi

 1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija
 2. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika
 3. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo
 4. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika
 5. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija
 6. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija
 7. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

62a

Inostrani članovi

 1. Mohamed Mufak Alarnaut, humanističke nauke – historija (Sirijska Arapska Republika)
 2. Ferdo Bašić, biotehničke nauke – poljoprivreda – agroekologija (Republika Hrvatska)
 3. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost (Republika Hrvatska)
 4. Ivo Goldstein, humanističke nauke – historija (Republika Hrvatska)
 5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo (Savezna Republika Njemačka)

73a

Govor predsjednika ANUBiH povodom promocije novoizabranih članova ANUBiH

85a

Girls Shoes