Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja u 2016. godini

Međunarodna saradnja u 2015. godini

Međunarodna saradnja u periodu juli-decembar 2014. godine

 

Dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.

Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:

 • Austrijska akademija nauka
 • Bugarska akademija nauka
 • Crnogorska akademija nauka i umjtnosti
 • Hrvatska akademija znanosti  i umjetnosti
 • Mađarska akademija nauka
 • Makedonska akademija nauka i umjetnosti
 • Ruska akademija nauka
 • Slovenska akademija znanosti i umjetnosti
 • Turska akademija nauka
 • European Federation of National Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)
 • Euro Mediterranean Academic Network (GID-EMAN)
 • Global Network of Science Academies (IAP)
 • Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
 • Inter -University Center (IUC) Dubrovnik
 • Inter-Academy Council of Southeast Europe (IAC SEE)
 • International Council for Science (ICSU)
 • International Union of Academies (IUA)