Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja u 2015. godini

Međunarodna saradnja u periodu juli-decembar 2014. godine

 

Dok je Bosna i Hercegovina bila dio SFR Jugoslavije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ostvarivala je međunarodnu saradnju putem Savjeta akademija Jugoslavije, a na osnovu protokola koje je Savjet zaključio sa drugim nacionalnim akademijama.

Nakon proglašenja Bosne i Hercgovine nezavisnom državom (1992), ANUBiH postaje nacionalna akademija. Akademija je do sada obnovila i uspostavila naučnu saradnju sa nizom stranih akademija i međunarodnih institucija, među koje spadaju:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti  

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti  

Ruska akademija nauka  

Nacionalna Akademija nauka USA  

Mađarska akademija nauka  

Turska akademija nauka

Austrijska akademija nauka

Evropske federacije nacionalnih akademija (ALLEA)  

Internacionalne unije akademija (IUA)

Globalne mreže akademija - InterAcademy Panel on International Issues (IAP)

Inter Universitetski centar - IUC, Dubrovnik

Interakademijski savjet za Jugoistočnu Evropu (IAC SEE)

Internacionalni savjet za nauku (ICSU)

Organizacija akademija nauka islamskih zemalja (OIC) (u statusu posmatrača)

 

.