Projekti

Projekti

“Prognoza i upravljanje aerozagađenjem u urbanim regijama BiH”

Istraživački projekat ANUBiH – Mašinski fakultet UNSA (I faza, 2015. god.)

 

Aerozagađenje u Sarajevu i drugim, posebno kotlinskim gradovima u BiH već decenijama predstavlja akutni problem: pri nepovoljnim zimskim (inverzionim) vremenskim uslovima koncentracija zagađujućih materija (imisija) u pojedinim dijelovima Sarajeva i Zenice nerijetko prevazilazi dopuštene granice, a ponekad dostiže alarmantne vrijednosti. Do sada se ovom problemu pristupalo uglavnom rutinski, evidencijom (mjerenje) imisije na manjem broju lokacija te davanjem orijentacionih prognoza i (uglavnom pasivnih) preporuka građanima ("ne izlazite van ako ne morate!").

Može li se drugačije i bolje? Za poduzimanje bilo kakvih mjera za smanjenje nepovoljnih efekata, prvi preduslov je pouzdana dijagnostika i prognoza za realne scenarije. To omogućavaju savremene metode kompjuterske simulacije trodimenzionalnog i vremenski promjenjivog strujanja zraka, rasprostiranja i depozicije štetnih materija u urbanim, industrijskim i drugim regijama s kompleksnom orografijom terena, raznim emiterima i pri različitim meteorološkim i sinoptičkim uslovima. Takav softver pruža mogućnost prognoze za različite prirodne i nametnute (regulacione) scenarije, kao podloga za poduzimanje mjera za smanjenje zagađenja uopšte, a posebno u kritičnim regijama i u kritičnim vremenskim periodima.

Prva faza projekta je završena krajem 2015. godine. (Vidjeti Izvještaj i Publikacije).Pokazano je da simulacija daje realističnu prognozu imisije u prostoru i vremenu te da može poslužiti kao podloga u planiranju gradnje novih objekata, kao i za preduzimanje  odgovarajućih mjera za smanjenje imisije u kritičnim uslovima.    

 ANUBiH WEB Ilustarcija za prijekat Upravlajnje aerozagadjenjem Hanjalic