Articles

Dijalog

Odlukom Predsjedništva ANUBiH od 28. 01. 2015. godine Međunarodni centar za mir imenovan je kao suizdavač i suosnivač časopisa Dijalog.

Formiran je novi Savjet časopisa Dijalog koji čine:

Akademik Vladimir Premec (predsjednik)

Akademik Boris Tihi

Akademik Ivan Cvitković

Akademik Muris Čičić

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso

Akademik Miloš Trifković

Akademik Zdenko Lešić

Akademik Juraj Martinović

Akademik Abdulah Šarčević

Akademik Serafin Hrkać

Akademkinja Hanifa Kapidžić-Osmanagić

 
Akademik Trvtko Kulenović

Akademik Dževad Juzbašić

Akademik Muhamed Filipović

Akademik Esad Duraković

Dopisni član Slavo Kukić

Dopisni član Mirko Pejanović

Dopisni član Miodrag Simović

Dopisni član Dubravko Lovrenović

Prof. dr. Nerzuk Ćurak

Prof. dr. Emina Kečo-Isaković

Gospodin Ibrahim Spahić


Od 2015. godine Redakciju časopisa čine:

prof. dr. Slavo Kukić, dopisni član ANUBiH (kourednik)

prof. dr. Asim Mujkić (kourednik)

prof. dr. Dževad Karahasan, dopisni član ANUBiH

prof. dr. Predrag Finci

prof. dr. Miodrag Simović, dopisni član ANUBiH

prof. dr. Miodrag Živanović

 
prof. dr. Jasmina Husanović

prof. dr. Hidajet Repovac

prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić

prof. dr. Ivan Šijaković

doc. dr. Bernard Harbaš


Poziv na saradnju s časopisom "Dijalog"

Uputstvo autorima

God. I / 1995
br. 1 - 2  |  br. 3 - 4
God. II / 1996
br. 5  |  br. 6  |  br. 7br. 8
God. III / 1997
br. 1  |  br. 2  |  br. 3  |  br. 4  |  br. 5 - 6
God. IV / 1998
br. 1  |  br. 2 - 3  |  br. 4  |  br. 5 - 6
God. V / 1999
br. 1  |  br. 2  |  br. 3 - 4
God. VI / 2000
br. 1 - 2  |  br. 3 - 4
God. VII / 2001
br. 1 - 2  |  br. 3 - 4
God. VIII / 2002
br. 1 - 2  |  br. 3  |  br. 4
God. IX / 2003
br. 1 - 2  |  br. 3  |  br. 4
God. X / 2004
br. 1  |  br. 2  |  br. 3  |  br. 4
God. XI / 2005
br. 1 - 2
God. XII / 2006
br. 1
God. XIII / 2007
 (full text)
God. XIV / 2008
 (full text)
God. XV / 2009
 (full text)
God. XVI / 2010
 (full text)
God. XVII / 2011
(full text)
God. XVIII / 2012
(full text)

.