News

Aktuelni problemi kvaliteta zraka u gradovima BiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Odjeljenje tehničkih nauka

Odbor za energiju, energetiku i okoliš (EEO)

 P O Z I V

na Prošireni tematski sastanak na temu

AKTUELNI PROBLEMI  KVALITETA ZRAKA U GRADOVIMA BiH: 

Petak 12. januar 2018, 10.00 – 15.00h ANUBiH, Bistrik 7, Sarajevo  

Opširnije