Novosti

ANUBiH - Novosti

Informacija o održanoj sjednici Odbora za pravne nauke ODN ANUBiH

U srijedu, 14. decembra 2016. godine održana je redovna sjednica Odbora za pravne nauke Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Na sjednici je, između ostalog, obavljena rasprava na temu “Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom: međunarodni standardi i sudska praksa u Bosni i Hercegovini“, za koju je uvodničar bio prof. dr Miodrag Simović, predsjednik Odbora i dopisni član ANUBiH. 

Opširnije...