Centar za leksikografiju i leksikologiju

Centar za leksikografiju i leksikologiju

Direkor: akademik Muhamed Filipović

Centar za leksikologiju i leksikografiju je organizaciona jedinica ANUBiH koja organizira rad na izradi rječnika, leksikona i enciklopedija koji se odnose na jezik naroda Bosne i Hercegovine i na sve aspekte poznavanja teritorije, historije, kulture, prosvjete i političkih institucija, kao i značajnih ličnosti Bosne i Hercegovine.

U uvjetima koji su nastali poslije rata i općoj oskudici sredstava za finansiranje bilo kakvog naučnog rada, a posebno rada na fundamentalnim publikacijama o Bosni i Hercegovini, rad ovog Centra je bio koncentriran na izradu Enciklopedije Bosne i Hercegovine. Ova publikacija je vrsta nacionalne enciklopedije u kojoj se na temelju najnovijih naučnih spoznaja elaboriraju informacije o geološkim, geografskim, pedološkim i svim drugim aspektima materijalne historije i ekspozicije tla Bosne i Hercegovine, zatim sve ono što se odnosi na historiju toga prostora i na sve značajne institucije, ličnosti i događaje koji ispunjavaju dugotrajnu, više od šest hiljada godina staru, poznatu nam, historiju na tlu Bosne i Hercegovine. U radu na Enciklopediji načinjeni su veoma dalekosežni koraci koji podrazumijevaju izradu kompletnog Alfabetara enciklopedije, zatim reviziju velikog broja već gotovih natuknica, (gotovo 60% ukupnog sadržaja), te pripreme ilustrativnog materijala za izradu konačnog teksta.

Ovi radovi u godinama nakon rata nisu mogli napredovati jer niko nije želio uložiti ni jednu marku za izradu te publiakcije. Tek ove godine (2006) Kanton Sarajevo i Federalna vlada izdvojili su izvjesnu sumu koja omogućava nastavak rada i obećava, ako se ulaganja nastave i porastu, da je Enciklopediju Bosne i Hercegovine moguće proizvesti do kraja 2007. ili početka 2008. godine.

.Nike Zoom Assersion EP