Biblioteka

Odbor za biblioteku i dokumentaciju

Članovi odbora

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso, predsjednica (ODN)

Akademik Vladimir Premec (OHN)

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić (OMN)

Dopisni član Mirjana Vuković (OPMN)

Akademkinja Branislava Peruničić (OTN)

Dopisni član Dževad Karahasan (OU)

On-line katalog ANUBIH

Om-line katalog ANUBiH