Odjeljenje medicinskih nauka

Odjeljenje medicinskih nauka

 

Misija Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH je da naučnim principima definiše uočene biomedicinske probleme u Bosni i Hercegovini te da u saradnji sa naučnicima i naučnim institucijama biomedicinske orijentacije iz zemlje i inostranstva osmisli njihova rješenja zasnovana na rezultatima istraživačkog rada. Pored toga, značajna djelatnost Odjeljenja je izdavačka djelatnost koja se ogleda putem redovnog izlaženja internacionalnog medicinskog časopisa Acta Medica Academica i drugih izdanja ANUBiH.  U tom smislu u okviru Odjeljenja djeluje Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja, kao stalna organizaciona jedinica i sljedeći Odbori: Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja, Odbor za kardiovaskularnu patologiju, Odbor za maligna oboljenja, Odbor za oralno zdravlje, Odbor za izučavanje antimikrobne rezistencijeOdbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima i Odbor za gerijatriju i gerontologiju. U radnom sastavu Odjeljenja medicinskih nauka djeluju: akademik Muhidin Hamamdžić, akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić, akademik Slobodan Loga, akademkinja Senka Mesihović-Dinarević, akademik Husref Tahirović, akademik Berislav Topić, dopisna članica Mirsada Hukić, dopisna članica Ljerka Ostojić i dopisni član Enver Zerem.  

 

Redovni članovi (akademici)

Muhidin Hamamdžić (sekretar Odjeljenja)

Lidija Lincender-Cvijetić

Slobodan Loga

Senka Mesihović-Dinarević

Husref Tahirović

Berislav Topić

 
Acta Medica AcademicaDopisni članovi

Mirsada Hukić

Ljerka Ostojić

Enver Zerem


 

Centri

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja - članovi

 

Odbori

Odbor za edukaciju i scientimetriju u biomedicinskim (naučnim) istraživanjima

Odbor za gerijatriju i gerontologiju - članovi

Odbor za mikrobiologiju i srodne discipline - članovi

Odbor za kardiovaskularnu patologiju - članovi

Odbor za maligna oboljenja - članovi

Odbor za oralno zdravlje

Odbor za psihijatrijska i neurološka istraživanja - članovi

nike air max 90 UK