Sekretarijat

Sekretarijat ANUBiH

 

Sekretarijat ANUBiH
Sekretar Sekretarijata ANUBiH

 

Kabinet predsjednika
Informatička podrška

 

Služba za opće i pravne poslove

 

Služba za ekonomsko – finansijske poslove

 

Služba podrške odjeljenjima i centrima
Izdavačka djelatnost
Međunarodna saradnja
Odjeljenje društvenih nauka
Odjeljenje humanističkih nauka

Centar za balkanološka ispitivanja

Odjeljenje medicinskih nauka

Centar za koordinaciju medicinskih istraživanja

Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
Odjeljenje tehničkih nauka
Odjeljenje umjetnosti

 

Biblioteka

 

Arhiv

 

Služba za pomoćne – tehničke poslove