Članstvo u ANUBiH

Članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Članovi ANUBiH se biraju među najistaknutijim stvaraocima u oblasti nauke i umjetnosti. Izbor vrši Skupština ANUBiH, prema odgovarajućim odredbama Zakona i Statuta, na prijedlog Zakonom predviđenih naučnih i umjetničkih ustanova u Bosni i Hercegovini (visokoškolske, naučno-istraživačke i kulturne ustanove), te na prijedlog članova i odjeljenja ANUBiH.

Radni sastav Akademije čine redovni članovi (akademici) i dopisni članovi ANUBiH.

Prema važećim normativnim aktima Akademija ima, osim toga, članove (domaći i inostrani), te počasne članove. Domaći članovi su državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem van teritorije BiH, a inostrani članovi su strani državljani.

Izborna Skupština Akademije bira redovne i dopisne članove tajnim glasanjem, a domaće i inostrane aklamacijom.

Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva ANUBiH, a na osnovu prethodnog izjašnjavanja odjeljenja, bira aklamacijom počasne članove.

Sadašnji radni sastav Akademije broji 43 člana: 33 redovna i 10 dopisnih članova ANUBiH.