Predsjedništvo

Predsjedništvo ANUBiH

Predsjedništvo ANUBIH sačinjavaju predsjednik, dva potpredsjednika, generalni sekretar, sekretari odjeljenja i po jedan predstavnik svakog odjeljenja, koje bira Skupština iz reda redovnih i dopisnih članova.

Predsjedništvo ANUBiH može, na prijedlog Izvršnog odbora, formirati radna tijela sa posebnim zadacima u pojedinim oblastima djelovanja Akademije.

ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

IZVRŠNI ODBOR

 

Academician Milos Trifkovic photo
PREDSJEDNIK
Akademik Miloš Trifković
 

 thumb lidija licender

POTPREDSJEDNICA

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić

 adila pasalic kreso

POTPREDSJEDNICA

Akademkinja Adila Pašalić-Kreso

Pasic Zijo

GENERALNI SEKRETAR

Akademik Zijo Pašić

OSTALI ČLANOVI PREDSJEDNIŠTVA

Dopisni član Miodrag Simović (ODN)

 (OHN)

Akademik Husref Tahirović (OMN)

Dopisna članica Mirjana Vuković (OPMN)

Akademkinja Branislava Peruničić (OTN)

(OU)

 
Akademik Ivan Cvitković (sekretar ODN)

Akademik Esad Duraković (sekretar OHN)

Akademik Muhidin Hamamdžić (sekretar OMN)

Akademik Taib Šarić (sekretar OPMN)

Akademik Enver Mandžić (sekretar OTN)

Akademik Abdulah Sidran (sekretar OU)


Nike Air max Dominate