Centar za sistemska istraživanja

Centar za sistemska istraživanja

Centar je organizaciona jedinica Odjeljenja tehničkih nauka i Odjeljenja društvenih nauka ANUBiH, te se nalazi u okviru znanstvenog sektora Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Godine 1989. pokojni akademik Svetozar Zimonjić je uz saglasnost Predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na sastanku održanom 24. oktobra 1989. godine, formirao Centar za sistemska istraživanja. Taj Centar je proizveo nekoliko respektabilnih strategija, a na njegove rezultate se naslanjala i Komisija za revitalizaciju Bosne i Hercegovine, koju je za života vodio pokojni akademik Seid Huković, nakon njega akademik Zijo Pašić. U toku rata Centar je prestao da radi.

U ponovnoj izgradnji države Bosne i Hercegovine sektor istraživanja je potpuno zanemaren i ova Akademija je u cilju buđenja društvene svijesti za sektor istraživanja uz finansiranje UNESCO-a izradila Strategiju naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine, koja bi bila predmet rada Centra da je bio aktivan. To se isto odnosi i na Projekat Informacionog sistema: Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je uradila ad hoc grupa u Akademiji uz finansiranja Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Taj informacioni sistem je sada u funkciji i operator mu je Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

Sagledavajući da će još dugo trebati raditi na području sistemskih istraživanja na području Bosne i Hercegovine, rad Centra za sistemska istraživanja je aktiviran 6. 11. 2008. godine.

Osnovni cilj revitalizacije Centra je stvaranje sposobnosti i angažiranje kadrova da rade na predmetnoj problematici.

Smisao djelovanja i rada Centra je u unaprjeđenju temeljnog razumijevanja problema razvoja naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada.

Osnovni cilj Centra je proizvesti prijedloge koji su kompatibilni društvenoj stvarnosti i Ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Centar svoj rad temelji na naprednim znanstvenim interdisciplinarnim istraživanjima s ciljem osiguranja relevantnih temeljnih informacija koje će biti omogućene javnom i privatnom sektoru te znanstvenoj zajednici. Pod tim se posebno podrazumijevaju razvoj specijalne biblioteke za sistemska istraživanja i baze podataka, koji će omogućiti dostupnost potrebnim informacijama, osnivanje programa unutar kojeg će djelovati stalni znanstvenici ili gosti koji će poticati znanstvenu suradnju, razvoj prikladnih metoda i tehnika za istraživanje.

Program rada Centra treba da obuhvati aktuelnu problematiku u oblasti naučnoistraživačkog i istraživačkorazvojnog rada koja bi uz sistemski pristup istraživanjima mogla pomoći u razrješavanju i unaprjeđenju ovih oblasti i u kreaciji zakonskih i podzakonskih akata koji su relevantni društvenoj stvarnosti i ustavnom sistemu.

Direktor Centra:

akademik Muris Čičić

Članovi Centra iz ANUBiH:

 akademik Ljubomir Berberović

akademik Ejup Ganić

akademik Enver Mandžić

akademik Zijo Pašić

akademik Branislava Peruničić

akademik Taib Šarić

akademik Miloš Trifković

mr. sci. Amra Avdagić, oec.

Naida Nišić, dipl. iur.

 
Članovi Centra izvan sastava ANUBiH:

 prof. dr. Fikret Čaušević

 prof. dr. Ante Domazet

Muhamed Muminović

 prof. dr. Hasan Muratović

 prof. dr. Mirko Puljić

prof. dr. Emir Kremić

prof. dr. Fuad Purišević

prof. dr. Nerzuk Ćurak

prof. dr. Asim Mujkić