Članci

Preminula prof. dr. Slavica Krneta, redovni član ANUBiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosansko-hercegovačku javnost da je dana 30.10.2010. godine u Sarajevu preminula

Akademik Slavica Krneta
(1927. – 2010.)

slavica krneta

Profesorica Slavica Krneta je rođena 10. novembra 1927. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1953. godine. Poslije završetka studija radila je kao sudski pripravnik na Okružnom sudu u Sarajevu, a potom je izabrana za sudiju Sreskog suda u Sarajevu. Sudijsku dužnost je obavljala do konca decembra 1955. godine i to isključivo u građanskom odjeljenju toga suda.

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu radila je od 1956. godine kao asistent, docent postaje 1964. godine, vanredni profesor 1970. godine, a od novembra 1977. godine birana je u zvanje redovnog profesora za predmete Građansko pravo i Autorsko pravo sa pravom industrijskog vlasništva. Prof.dr. Slavica Krneta je 1963. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odbranila doktorsku disertaciju "Uloga i značaj posjeda u našem pravu", a 24.decembra 1963. godine promovirana je za doktora pravnih nauka.

Kao docent dr. Slavica Krneta je provela dva semestra u Munchenu kao stipendista Alexandar von Humboldt Fondacije na Max-Planck Institutu za inostrano i međunarodno, patentno, autorsko i pravo konkurencije. Na Institutu je radila na problematici ličnih prava, autorskog prava i prava industrijskog vlasništva kod svjetski priznatog naučnika i rukovodioca Instituta profesora dr. Eugena Ulmer-a. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu radila je na Max-Planck Institut fur geistiges Eigentum u Munchenu kao gostujući profesor od janura 1993. godine do augusta 1996. Godine, baveći se intenzivno problemima intelektualnog vlasništva (Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva), osobito europskog kao i novim tendencijama u razvoju ličnih prava. Aktivno je surađivala sa ovim Institutom kao inostrani korespodent za intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini.

Za dopisnog člana ANUBiH izabrana je 2002. godine, a redovni član ANUBiH postala je 2005. godine. Prof. dr. Slavica Krneta bila je član Odbora za pravne nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, član njemačkog Udruženja za autorsko pravo i industrijsko vlasništvo kao i Međunarodnog udruženja nastavnika i istraživača na području intelektualnog vlasništva (ATRIP). Odlukom Rektora Univerziteta u Sarajevu 2005. godine dodijeljeno joj je počasno zvanje profesor emeritus.

Tijekom posljednih decenija bila je mentor ili član komisije za veliki broj magistarskih i doktorskih radova koji su rañeni i branjeni na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

ZAJEDNIČKA KOMEMORATIVNA SJEDNICA AKADEMIJE NAUKE I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽAT ĆE SE U PONEDJELJAK 1.11.2010. GODINE U 12.00 SATI U AMFITEATARU ANUBIH, BISTRIK 7, U SARAJEVU.

SAHRANA ĆE SE OBAVITI U UTORAK 2.11.2010. GODINE U 13.00 SATI ISPRED KATOLIČKE KAPELE NA GRADSKOM GROBLJU BARE.

Sekretarijat ANUBiH

 

.