Članci

Međunarodni naučni skup „Struktura i dinamika ekosistema Dinarida"

Katedra za ekologiju i zaštitu životne sredine Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Odjeljenjem prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH organizira

Međunarodni naučni skup

„STRUKTURA I DINAMIKA EKOSISTEMA DINARIDA (STANJE, MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE)“.

Naučni skup će se održati 15-16. juna 2011. u Sarajevu, u prostorijama ANUBiH, a bit će posvećen obilježavanju 80 godina rođenja i 55 godina rada profesora emeritusa dr. Muse Dizdarevića.

ECOSYSTEMS 2011 PROGRAM

ECOSYSTEMS 2011 - OBAVIJEST 

ECOSYSTEMS 2011 - UPUTA ZA REZIME     

ECOSYSTEMS 2011 - PRIJAVA

.