Centar za filozofska istraživanja

Centar za filozofska istraživanja

Centar za filozofska istraživanja osnovala je Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 1989. godine sa svrhom unapređivanja filozofije i humanističkih znanosti. Za voditelja Centra imenovan je akademik Abdulah Šarčević. Programska orijentacija Centra obuhvatala je sistematska istraživanja središnjih pitanja svjetske filozofije, filozofije nauka: od teorije spoznaje i ontologije do etike, estetike, političke filozofije, socijalnih, duhovnih, odnosno kulturnih znanosti. Predviđeno je obuhvatno istraživanje tradicije filozofske i socijalne misli kao i ukupne kulturne baštine u Bosni i Hercegovini, o čemu su ustanovljeni dugoročni projekti.

Naučne projekte u Centru pratili su redovni simposijumi uz sudjelovanje filozofa iz centara ex-Jugoslavije, kao i inozemnih veoma uglednih filozofa i sociologa. Saopštenja sa simposija objavljivana su kao Posebna izdanja Akademije. Agresivni rat  prekinuo je sistematski utemeljenu djelatnost Centra. Međutim, u toku opsade Sarajeva, članovi Centra akademici Muhamed Filipović i Arif Tanović nastavili su aktivnosti u Centru u drugim uslovima: održavani su okrugli stolovi na teme o slobodi i odgovornosti, nacionalizmu, agresivnom ratu i genocidu i drugi.

U saradnji sa PEN-centrom BiH i Međunarodnim centrom za mir u Akademiji su održani veoma zapaženi i značajni internacionalni simpoziji na teme: Stanja opsade, Destrukcija i tolerancija uz učešće intelektualaca iz više evropskih zemalja. Također, u saradnji sa IMIC-om (Internacionalni međureligijski i interkulturni centar) u Sarajevu je organizovano više interregilijskih dijaloga uz učešće domaćih i inostranih intelektualaca i teologa.  Prevedena je i objavljena „Deklaracija o globalnoj etici“  naspram „Sukoba civilizacija“ (S. Huntington). U organizaciji simposija Centar je sarađivao sa Međunarodnim Forumom „Bosna“ i sa „Soroš“ centrom Pravnog fakulteta u Sarajevu.

.jordan shoes for sale outlet cheap